July 25 2024 04:48:25
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศ
วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๗

นักธรรมชั้นตรี
สอบวันที่ ๑๑ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗


นักธรรมชั้นโท-เอก
สอบวันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


ธรรมศึกษา
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบการจัดสอบ
ประกาศวันสอบ
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง
ส่วนกลาง ภาคผนวก
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ๒๕๖๑

หนังสือธรรมศึกษาออนไลน์
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา | PDF
หนังสือและเอกสารอื่น ๆ


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา (แบ่งช่วงชั้นเรียนใหม่)
ขอบข่ายการเรียนการสอนธรรมศึกษา ๒๕๖๑


หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗)
หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาและอื่นๆ

ไลน์บริการสอบถามข้อมูล

เพิ่มเพื่อน
กระทู้เคลื่อนไหวล่าสุด
  กระทู้ ดู คำตอบ ตอบล่าสุด
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
สนามหลวง แผนกธรรม
19032 0 phng
27-07-2017 16:51
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
สนามหลวง แผนกธรรม
16556 0 phng
24-07-2017 17:33
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
สนามหลวง แผนกธรรม
17896 0 phng
22-07-2017 10:47
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐...
สนามหลวง แผนกธรรม
12766 0 phng
17-07-2017 13:36
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา...
สนามหลวง แผนกธรรม
35850 6 phng
17-07-2017 13:26
การสมัครสอบธรรมศึกษาแบบใหม่...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
14961 1 phng
03-09-2016 12:35
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙...
สนามหลวง แผนกธรรม
11577 0 phng
15-08-2016 14:57
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
18258 1 phng
29-12-2015 19:19
วีดิโอแนะนำวิธีค้นผลสอบธรรมสนามหลวง...
สนามหลวง แผนกธรรม
14609 0 phng
10-08-2015 17:19
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนกลาง ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
16701 1 phng
06-08-2015 17:13
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
19919 1 phng
06-08-2015 17:11
ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนและการสอบ...
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
11053 2 phng
28-07-2015 13:40
หนังสือแจ้งการปรับปรุงบัญชี และขอข้อมูล...
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
10512 2 phng
01-07-2015 19:35
แบบฟอร์ขอเข้าสอบ ๒๕๕๘...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
18749 3 phng
29-06-2015 13:34
แบบฟอร์มบัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้...
สนามหลวง แผนกธรรม
14549 1 katathammo
10-05-2015 16:28
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค มหานิกาย...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
48381 2 krittayot
08-01-2015 14:11
ผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา...
สนามหลวง แผนกธรรม
23886 1 phng
24-12-2014 12:15
กระดาษคำตอบธรรมศึกษาแบบฝน...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
19285 3 phng
04-11-2014 19:32
โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง...
สนามหลวง แผนกธรรม
11234 1 phng
07-10-2014 10:53
กระดาษคำตอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๗...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
23581 2 krittayot
23-09-2014 06:39
กระทู้จากกระดานข่าว
กระทู้ใหม่
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐...
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา...
กระทู้ยอดนิยม
ผลสอบ น.ธ.-ธ.ศ. พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 11 เม.ย. 2554)... [32]
ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๕ [10]
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา... [6]
พูดคุยเรื่อง "บัญชีใบรับใบตอบ" รูปแบบใหม่ให้จัดพิมพ์เอง... [6]
สนามสอบที่อนุมัติแล้ว [5]
บทความล่าสุด
ตัดกรรมได้จริงหรือ
เพื่อพ่อ...
เพื่อความสุขของในหลวง มาสอบทดสอบธรรมในตนกันเถอะ...
ธรรมศึกษา : แก้ปัญหาสังคม (แท้งเถื่อน)
มองเป็นเห็นธรรม : ธรรมศึกษา เรียนแล้วได้อะไร...
ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส...
๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า...
พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการสอบธรรมศึกษา...
โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบ น.ธ.ชั้นโท - เอก และ ธ.ศ.ตรี - โท - เอก พ.ศ. ๒๕๕๒...
บัญชีรายนามผู้นำข้อสอบ นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒ ...
รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพฯ และสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภาค...
ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ
งานธรรมศึกษา....งานเล็กๆ ที่พระทำ.....แต่เป็นงานใหญ่ของสังคม...
๒ ล้านดวงใจ….สอบธรรม....เพื่อในหลวง
สาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ต : โปรแกรมดูดเว็บ สร้างความเดือดร้อนกันทั่วหน้า...
โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๒...
พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี...
พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบุรี...
ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ๑๔ ก.ย. ๕๒...
ครบทสวรรษการจัดการสอนธรรมศึกษาของวัดป่าสำราญจิต จ.ชัยภูมิ...
บทความยอดนิยม
  บทความ อ่าน เพิ่มโดย
» รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพฯ และสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
40267 webmaster
30/10/2009 15:02
» พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส...
On: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส
27418 webmaster
18/09/2009 18:32
» สถิติสอบธรรมสนามหลวง ปลื้ม-ธรรมศึกษายอดพุ่ง...
On: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
24452 webmaster
18/09/2009 18:35
» การทำสามีจิกรรม เพื่อความสามัคคีกัน อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข...
On: สาระเรื่องอื่น ๆ ทั่วไป
21730 webmaster
18/09/2009 18:21
» บัญชีรายนามผู้นำข้อสอบ นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒ ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
17623 webmaster
03/11/2009 22:41
» โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบ น.ธ.ชั้นโท - เอก และ ธ.ศ.ตรี...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
17286 webmaster
04/11/2009 08:32
» โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
17226 webmaster
01/10/2009 19:38
» ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระส...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
16332 webmaster
06/01/2010 20:53
» พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบ...
On: สรรหาเรื่องนักธรรมและธรรมศึกษามาให้ชม
14654 webmaster
18/09/2009 18:39
» ตำนานการสอบพระปริยัติธรรม...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
14632 webmaster
18/09/2009 18:33
» มองเป็นเห็นธรรม : ธรรมศึกษา เรียนแล้วได้อะไร...
On: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
12150 webmaster
06/11/2010 07:40
» การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๒...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
11985 webmaster
18/09/2009 18:36
» ตำนานการแปลพระปริยัติธรรม ในรัชกาลที่ ๕...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
11982 webmaster
18/09/2009 18:34
» ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
11800 phrato
30/10/2009 13:28
» ครบทสวรรษการจัดการสอนธรรมศึกษาของวัดป่าสำราญจิต จ.ชัยภูมิ...
On: สรรหาเรื่องนักธรรมและธรรมศึกษามาให้ชม
10778 webmaster
18/09/2009 18:37
BAD+BABAD+B7BAD+A4BAD+7BAD+12BAD+C1BAD+B7BAD+11BAD+267BAD+BBAD+C1BAD+B4
ดาวน์โหลดยอดนิยม
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ ธรรมศึกษา... 115441
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 109747
บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)... 102895
บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)... 102598
กระดาษเขียนวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษา... 93137
ใบคำร้องขอประกาศนียบัตรและข้อแก้ไข... 78582
บัญชีนักธรรมชั้นโท (ศ.๒)... 68908
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบ ธรรมศึกษา... 58089
บัญชีนักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)... 55643
บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)... 52438
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบ นักธรรม... 45443
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๓... 43958
บัญชีธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)... 43579
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 39039
บัญชีต่างประเทศ ๒๕๕๘... 37209
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๖... 36609
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 36028
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ นักธรรม... 35662
กระดาษเขียนตอบข้อสอบ นักธรรม... 32901
ปัญหาและเฉลย ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒... 32044
ปัญหาและเฉลย นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๑... 31497
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๖... 31191
บัญชีส่งจำนวนธรรมศึกษา (สถ.)... 29172
ข้อสอบและเฉลย นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๒... 29042
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๔... 27190
บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กรสถาบันการศึกษา... 26994
บัญชีส่งจำนวนนักธรรม (สถ.)... 26116
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี (สงวน... 25313
ปัญหาและเฉลย ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓... 24804
ปัญหาและเฉลย นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๙... 24693
ปัญหาและเฉลย ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑... 24512
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 22836
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 21974
แบบแจ้งขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์... 20379
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๑... 19910
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๐... 19054
ปัญหาและเฉลย นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๒... 18112
ปัญหาและเฉลย นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๓... 18076
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๖๖... 17782
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท (สงวนล... 17613
ดาวน์โหลดมาใหม่
ใบคำร้องขอประกาศนียบัตรและข้อแก้ไข... 78582
สถิติผลสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๕... 348
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 21974
ปัญหาและเฉลย นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๔... 11563
บัญชีนักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)... 55643
บัญชีนักธรรมชั้นโท (ศ.๒)... 68908
บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)... 102895
บัญชีธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)... 43579
บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)... 52438
บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)... 102598
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖... 6234
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๖๖... 17782
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๖... 31191
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๖... 36609
ใบสมัครธรรมศึกษา... 2613
ใบสมัครนักธรรม... 2467
สถิติผลสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๔... 684
สถิติผลสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๓... 512
สถิติผลสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๒... 388
สถิติผลสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๑... 385
สถิติผลสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๐... 606
ปัญหาและเฉลย ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓... 24804
ปัญหาและเฉลย นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๓... 18076
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท (ภาษาอ... 2300
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี (ภาษา... 2585
ปัญหาและเฉลย ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒... 32044
ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศ... 10736
ปัญหาและเฉลย นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๒... 18112
ปัญหาและเฉลย ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑... 24512
ปัญหาและเฉลย นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๑... 31497
สถิติผลสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๕๙... 3123
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 39039
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ นักธรรม... 35662
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ ธรรมศึกษา... 115441
ปัญหาและเฉลย นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๙... 24693
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 109747
กระดาษเขียนตอบข้อสอบ นักธรรม... 32901
ฟอร์มแจ้งข้อมูลสนามสอบ นักธรรมชั้นโท-... 8389
แบบแจ้งขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์... 20379
กระดาษเขียนวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษา... 93137
BAD+B4BAD+12ǹBAD+CBAD+2BAD+BŴBAD+B7BAD+11BAD+267BAD+BBAD+C1BAD+B4
ส่วนหนึ่งของบรรยากาศการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมโท-เอก

         วันที่ที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสอบสมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
         วันที่ที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี (ปราโมทย์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง เดินทางไปเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดนครสวรรค์ ๓ สนามสอบ คือ สนามวัดตากฟ้า สนามสอบวัดโพธาราม และสนามสอบวัดพุทธมงคลนิมิตร เพื่อรับทราบปัญหาและนำเสนอผู้ใหญ่ต่อไป...ชมภาพบรรยากาศ...

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ หนึ่งร้อยปีแห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นวันครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นรัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. ๒๔๑๑) รวมสิริดำรงราชสมบัติ ๔๒ ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีจอ (๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓) ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา

         พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร ให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู้ และวิทยาการแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และนำมาใช้บริหารประเทศให้ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช และมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ...อ่านต่อ...

วันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา

         วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย การออกพรรษานั้น ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า "ปวารณา" จัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยบัญญัติให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาสสามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน ... อ่านต่อ ...

การออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ น.ธ.ตรี ประจำปี ๒๕๕๓

         วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสอบสมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าคณะผู้ปกครอง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

         ภาพชุดนี้ เป็นภาพบางส่วนของการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง ของผู้บิหาร ของพระเจ้าหน้าที่ และของเจ้าคระพระสังฆาธิการตามการปกครอง...ชมภาพบรรยากาศการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ...

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันมาฆบูชา

         วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อังกฤษ: Magha Puja) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาท

         วันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ...อ่านต่อ...

บุคลากรปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้ง :
ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
รองแม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เลขานุการแม่กองธรรมฯ
เลขานุการรองแม่กองธรรมฯ
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานฯ
สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครนักธรรม
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

กระดาษคำตอบ นักธรรม
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ นักธรรม

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นักธรรม
แจ้งสถิติคงสอบ นักธรรม

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นักธรรม
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครธรรมศึกษา
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธรรมศึกษา
แจ้งสถิติคงสอบ ธรรมศึกษา

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธรรมศึกษา
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 42

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
gongtham 1 สัปดาห์
phng18 สัปดาห์
kris183 สัปดาห์
katathammo363 สัปดาห์
Sikarin393 สัปดาห์
krittayot408 สัปดาห์
Love Loei410 สัปดาห์
Somebody447 สัปดาห์
unc450 สัปดาห์
tonls451 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 126,166,249 ผู้เยี่ยมชม