๑. เอกสารที่ ๑ โครงการปรับปรุงหลักสูตร
  ๒. เอกสารที่ ๒ มติมหาเถรสมาคม
  ๓. เอกสารที่ ๓ หนังสือแจ้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต
  ๔. เอกสารที่ ๔ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
  ๑. ขอบข่ายวิชา กระทู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
  ๒. ขอบข่ายวิชา อนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท
  ๓. ขอบข่ายวิชา ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
  ๔. ขอบข่ายวิชา วินัย ธรรมศึกษาชั้นโท - เอก
  ๕. ขอบข่ายวิชา วินัย ธรรมศึกษาชั้นโท - เอก (รวม)
  ๑. วิชา อนุพุทธประวัติ (ปรับปรุงหลักสูตร)
  ๒. วิชา อุโบสถศีล หลักสูตรวิชา วินัย ธรรมศึกษาชั้นโท (เพิ่มเติม)
  ๓. วิชา กรรมบถ หลักสูตรวิชา วินัย ธรรมศึกษาชั้นเอก (เพิ่มเติม)

สถิติผู้คลิกเปิดเข้าชมหน้านี้
จำนวนการคลิกเปิด 22986 ครั้ง