ประวัติโดยสังเขป
เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
แม่กองธรรมสนามหลวง
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
------------------------------------
ชื่อ
:
ชื่อ สมเด็จพระวันรัต ฉายา พฺรหฺมคุตฺโต
วิทยาฐานะ
:
ป.ธ. ๙
วัด
:
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
นามเดิม
:
นามเดิม จุนท์ นามสกุล พราหมณ์พิทักษ์
เกิด
:
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๙ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปี ชวด
ณ บ้านเกาะเกตุ ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
นามบิดา
:
นามบิดา นายจันทร์ พราหมณ์พิทักษ์
นามมารดา
:
นามมารดา นางเหล็ย พราหมณ์พิทักษ์
บรรพชา
:
วันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปี ฉลู วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
ณ วัดคิรีวิหาร ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
มี พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์
    (ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวินัยเวที)
อุปสมบท
:
วันอาทิตย์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
 
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
    พระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต)
    ต่อมาทรงได้รับพระราชทานสถาปนาพระอิศริยยศและพระฐานันดรศักดิ์ เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
    กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
    พระกรรมวาจาจารย์ พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตฺตโร ) วัดคิรีวิหาร จังหวัดตราด
    พระอนุสาวนาจารย์ พระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔)
    (ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ที่พระมหานายก และพระราชบัณฑิต ตามลำดับ)
วิทยฐานะ
:
พ.ศ. ๒๔๙๑ สำเร็จวิชาสามัญศึกษา (ป.๔) จากโรงเรียนวัดคิริวิหาร ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
    พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบประโยค น.ธ. เอก ได้ในสนามหลวงสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
    พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ประโยค ป.ธ.๙ ได้ในสนามหลวงสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
หน้าที่
:
- เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
    - เป็นกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร
    - เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
    - เป็นผู้อำนวยการศึกษา สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
    - เป็นเจ้าคณะขาบบวร-เขียวบวร
    - เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)
    - เป็นกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
    - เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต)
    - เป็นอนุกรรมการฝ่ายการปกครอง ของมหาเถรสมาคม
    - เป็นพระอุปัชฌาย์
    - เป็นกรรมการสนามหลวง แผนกบาลี
    - เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง
    - เป็นกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม
    - เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม
    - เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย
    - เป็นผู้รักษาการ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
    - เป็นผู้รักษาการ เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
หน้าที่
:
- เป็นกรรมการชำระพระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    - เป็นกรรมการชำระอรรถกถา ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา
      สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
    - เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
    - เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนา ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล, งานพระราชพิธีฯ ในบางโอกาส
    - เป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
      ในคราวทรงทรงผนวช เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
    - เป็นกรรมการกองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัย
    - เป็นหัวหน้ากองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัย
    - เป็นกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
    - เป็นประธานคณะกรรมการตำราและวิชาการ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
    - สนองงานถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่ได้รับพระบัญชาในบางโอกาส
   
- ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิง พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส- ราชนครินทร์ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ พระพรหมมุนี ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
งานพิเศษ
:
พ.ศ. ๒๕๔๑
    - ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค ๓ (ธรรมยุต) ในจังหวัดสิงห์บุรี, อุทัยธานี,ลพบุรี
    พ.ศ. ๒๕๔๑
    - ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค ๗ (ธรรมยุต) ในจังหวัดเชียงใหม่
    พ.ศ. ๒๕๔๓
    - ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค ๑๒ (ธรรมยุต) ในจังหวัดจันทบุรี
    - ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค ๑๓ (ธรรมยุต) ในจังหวัดปราจีนบุรี
    พ.ศ. ๒๕๔๕
    - ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค ๘ (ธรรมยุต)
    - รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต)
สมณศักดิ์
:
พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอมรโมลี
    พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่
    พระราชสุมนต์มุนี ศรีปริยัติบวรวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
    พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่
    พระเทพกวี ศรีปริยัติวิภูษิต ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
    พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่
    พระธรรมกวี ศรีธรรมประยุต วิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
    พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานสถาปนา สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ ที่
    พระพรหมมุนี ศรีวิสุทธิญาณนายก ธรรมสาธกวิจิตรปฏิภาณ ปริยัติวิธานกิจจการี ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
    พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานสถาปนา สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัณยบัฏ ที่
   
สมเด็จพระวันรัต ศรีวชิรญาณวงศวิวัฒ ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี
------------------------------------
สถิติผู้คลิกเปิดเข้าชมหน้านี้
จำนวนการคลิกเปิด 24381 ครั้ง