ที่
วิชา
หนังสือประกอบหลักสูตร
้ วิชา กระทู้ธรรม  พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑
 วิชา ธรรม  นวโกวาทแผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ
 วิชา พุทธ  พุทธประวัติเล่ม ๑ - ๒ - ๓
   ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)
 วิชา วินัย  นวโกวาท แผนกวินัยบัญญัติ, วินัยมุขเล่ม ๑
ที่
วิชา
หนังสือประกอบหลักสูตร
 วิชา กระทู้ธรรม  พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒
 วิชา ธรรม  ธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒
 วิชา พุทธ  อนุพุทธประวัติ
     พุทธานุพุทธประวัติ เฉพาะประวัติพระสาวก
     สังคีติกถา
     ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)
     ศาสนพิธี เล่ม ๒ ขององค์การศึกษา
 วิชา วินัย  หนังสือวินัยมุข เล่ม ๑ - ๒
ผู้จะเข้าสอบประโยคนักธรรมชั้นโท ต้องสอบได้ประโยคนักธรรมชั้นตรีมาแล้วเท่านั้น
ที่
วิชา
หนังสือประกอบหลักสูตร
 วิชา กระทู้ธรรม  พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓
 วิชา ธรรม  ธรรมวิจารณ์
 วิชา พุทธ  พุทธประวัติ เล่ม ๑ - ๒ - ๓
     ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)
     พุทธานุพุทธประวัติ
     อนุพุทธประวัติ
     พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 วิชา วินัย  วินัยมุข เล่ม ๓
ผู้จะเข้าสอบประโยคนักธรรมชั้นเอก ต้องสอบได้ประโยคนักธรรมชั้นโทมาแล้วเท่านั้น
ที่
วิชา
หนังสือประกอบหลักสูตร
 วิชา กระทู้ธรรม  พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑  
     (ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตรใหม่)
 วิชา ธรรม  หนังสือนวโกวาทแผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ 
     (ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตรใหม่)
 วิชา พุทธ  พุทธประวัติเล่ม ๑ - ๒ - ๓
     ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)
     เบญจศีลเบญจธรรม
 วิชา วินัย  เบญจศิล - เบญจธรรม ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร)
ที่
วิชา
หนังสือประกอบหลักสูตร
 วิชา กระทู้ธรรม  พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ เฉพาะบางหมวด
     (ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตรใหม่)
 วิชา ธรรม  ธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ เฉพาะบางหัวข้อธรรม
     (ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตร)
 วิชา พุทธ  อนุพุทธประวัติ เฉพาะประวัติพระสาวก ๔๐ องค์
     (ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตร)
     พุทธานุพุทธประวัติ
   สังคีติกถา
   ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)
   ศาสนพิธี เล่ม ๒ ขององค์การศึกษา
 วิชา วินัย  อุโบสถศีล ของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ)
   (เป็นวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามา ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๖)
ผู้จะเข้าสอบประโยคธรรมศึกษาชั้นโท ต้องสอบได้ประโยคธรรมศึกษาชั้นตรีมาแล้วเท่านั้น
ที่
วิชา
หนังสือประกอบหลักสูตร
 วิชา กระทู้ธรรม  พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ เฉพาะบางหมวด
     (ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตรใหม่)
 วิชา ธรรม  หนังสือธรรมวิจารณ์  เฉพาะบางหัวข้อธรรม
     (ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตรใหม่)
 วิชา พุทธ  พุทธประวัติ เล่ม ๑ - ๒ - ๓
   ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)
   พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ
   ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
   
 วิชา วินัย  กรรมบถ ของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ)
   (เป็นวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามา ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๖)
ผู้จะเข้าสอบประโยคธรรมศึกษาชั้นเอก ต้องสอบได้ประโยคธรรมศึกษาชั้นโทมาแล้วเท่านั้น

สถิติผู้คลิกเปิดเข้าชมหน้านี้
จำนวนการคลิกเปิด 22949 ครั้ง