คณะผู้บริหาร
สำันักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
         
๑.

สมเด็จพระวันรัต

วัดบวรนิเวศวิหาร

แม่กองธรรมสนามหลวง

๒.

สมเด็จพระธีรญาณมุนี

วัดเทพศิรินทราวาส

รองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๑

ฝ่ายนักธรรม
๓.

พระ

วัด

รองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๒

ฝ่ายธรรมศึกษา
๔.

พระธรรมรัตนดิลก

วัดสุทัศนเทพวราราม

รองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๓

ฝ่ายธรรมศึกษา
๕.

พระพรหมเมธาจารย์

วัดบุรณศิริมาตยาราม

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

๖.

พระพรหมเมธี

วัดสัมพันธวงศ์

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

๗.

พระธรรมวราภรณ์

วัดราชบพิธฯ

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

๘.

พระธรรมไตรโลกาจารย์

วัดราชประดิษฐ์ฯ

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

๙.

พระธรรมสิทธินายก

วัดสระเกศ

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๐.

พระธรรมธัชมุนี

วัดปทุมวนาราม

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๑.

พระเทพภาวนาวิกรม

วัดไตรมิตรวิทยาราม

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๒.

พระราชสุทธิมงคล

วัดมกุฏกษัตริยาราม

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๓.

พระราชพิศาลสุธี

วัดโพธิการาม จ.ชุมพร

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๔.

พระพรหมมุนี

วัดราชบพิธฯ

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
๑๕.

พระเทพญาณวิศิษฎ์

วัดปทุมวนาราม

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๖.

พระเทพเจติยาจารย์

วัดโสมนัสวิหาร

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗.

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

วัดสุทัศนเทพวราราม

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๘.

พระราชวิสุทธิญาณ

วัดบวรนิเวศวิหาร

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๙.

พระราชสุมนต์มุนี

วัดบวรนิเวศวิหาร

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๐.

พระมหานายก

วัดบวรนิเวศวิหาร

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๑.

พระสุธีรัตนาภรณ์

วัดสุทัศนเทพวราราม

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๒.

พระวิสุทธิคณาภรณ์

วัดราชาธิวาสวิหาร

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๓.

พระปริยัติโมลี

วัดสัมพันธวงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๔.

พระครูสิริสุตกิจ

วัดสามพระยา

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๕.

พระครูพิศาลวินัยวาท

วัดบวรนิเวศวิหาร

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๖.

พระชินวงศเวที

วัดตรีทศเทพ

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๗.

พระราชสารเวที

วัดสัมพันธวงศ์

เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๑

๒๘.

พระ

วัด

เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๒

๒๙.
 

พระประสิทธิสุตคุณ

วัดสุทัศนเทพวราราม

เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๓

สถิติผู้คลิกเปิดเข้าชมหน้านี้
จำนวนการคลิกเปิด 24679 ครั้ง