MOU ธรรมศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา


คู่มือปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง

ประกาศมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕


ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๒ ๘๕๘๕
โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๒๑๔๒
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
(เว้นวันอาทิตย์และวันพระ)


ติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร email:
[email protected], [email protected]