MOU ธรรมศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา


คู่มือปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง

ประกาศมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕


ติดต่อสอบถามข้อมูล
ส่วนกลาง โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๐
ส่วนภูมิภาค โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๓
ประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๒
หรือ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๖๘๒, ๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑-๒
ฝ่ายธุรการ (ต่อ ๑๗๓, ๑๗๑)
ฝ่ายบริหาร (ต่อ ๓๐๒, ๓๐๑)
ฝ่ายสถิติ (ต่อ ๑๙๒, ๑๑๙)
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
(เว้นวันอาทิตย์และวันพระ)


ติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร email:
[email protected], [email protected]