กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
และ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
----------------------------
๑.
พระธรรมกิตติมุนี
วัดเฉลิมพระเกียรติ
เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.
พระเทพมุนี
วัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.
พระเทพคุณาภรณ์
วัดเทวราชกุญชร
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.
พระเทพวิสุทธิโมลี
วัดพระพิเรนทร์
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕.
พระราชรัตนมุนี
วัดพระปฐมเจดีย์
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖.
พระราชเวที
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.
พระราชปัญญาภรณ์
วัดนางชี
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘.
พระราชวิสุทธิดิลก
วัดสามพระยา
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.
พระราชพัฒโนดม
วัดยาง
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.
พระราชโสภณ
วัดราษฎร์บำรุง
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.
พระราชวรมุนี
วัดสังเวชวิศยาราม
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.
พระสุธีธรรมานุวัตร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓.
พระกิตติสารมุนี
วัดชูจิตธรรมาราม
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔.
พระอมรโมลี
วัดปทุมวนาราม
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕.
พระวิสุทธิธีรพงศ์
วัดนางชี
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖.
พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๗.
พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ
วัดใหม่ยายแป้น
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๘.
พระมหาสุประยิตโน ธมฺมธีโร
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
----------------------------
๑.
พระนิกรมมุนี
วัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๒.
พระวีรธรรมมุนี
วัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๓.
พระวินัยสุธี
วัดธาตุทอง
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๔.
พระโสภณคณาภรณ์
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๕.
พระสรภาณโกศล
วัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๖.
พระกิตติญาณเมธี
วัดกลาง
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๗.
พระครูอาทรธรรมเมธี
วัดบุรณศิริมาตยาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๘.
พระครูวิบูลธรรมธัช
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๙.
พระครูมงคลกิตติธาดา
วัดปทุมวนาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๑๐.
พระครูปัญญาสารสุธี
วัดปทุมวนาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๑๑.
พระครูวิจิตรธรรมคุณ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๑๒.
พระครูวิสุทธิสีลวัฒน์
วัดโสมนัสวิหาร
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๑๓.
พระครูวิมลสรสิทธิ์
วัดปทุมวนาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๑๔.
พระครูปลัด เฉลิมพล สุเมโธ
วัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๑๕.
พระครูวินัยธร ตงฮะ อติลาโภ
วัดอาษาสงคราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๑๖.
พระครูวินัยธร อภิญญา อภิญฺโญ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๑๗.
พระครูธรรมธร สุรินทร์ วรินฺโท
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๑๘.
พระครูสังฆวุฒิกร (อัคคชัย)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๑๙.
พระครูใบฎีกา ดาบส โสภิโต
วัดธาตุทอง
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๒๐.
พระมหาสิงห์ณรงค์ นรสีโห
วัดเทพศิรินทราวาส
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๒๑.
พระมหาสมพร จิตฺตโสภโณ
วัดอาษาสงคราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๒๒.
พระมหาสาคร ธมฺมสาคโร
วัดพระยายัง
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๒๓.
พระมหาจาตุรงค์ อริญฺชโย
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๒๔.
พระมหาสมชาย อภิชโย
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๒๕.
พระมหาทรงวุฒิ ฐิตวุฑฺฒิโก
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๒๖.
พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๒๗.
พระมหาประวัติ ปญฺญาวชิโร
วัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๒๘.
พระมหาสโนม ปญฺโญภาโส
วัดสระเกศ
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๒๙.
พระมหาวันชัย วิชยวโร
วัดธาตุทอง
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๓๐.
พระมหาสมบัติ ติสฺสวํโส
วัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
๓๑.
พระมหาคัมภีร์ คมฺภีโร
วัดพระยายัง
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
----------------------------


สำนักงานอำนวยการ

๑.
พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เป็นผู้อำนวยการ
๒.
พระเทพเจติยาจารย์
วัดโสมนัสวิหาร
เป็นรองผู้อำนวยการ รูปที่ ๑
๓.
พระราชสุมนต์มุนี
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นรองผู้อำนวยการ รูปที่ ๒
๔.
พระสุธีรัตนาภรณ์
วัดสุทัศนเทพวราราม
เป็นรองผู้อำนวยการ รูปที่ ๓
๕.
พระธรรมสิทธินายก
วัดสระเกศ
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายประชาสัมพันธ์
๖.
พระเทพภาวนาวิกรม
วัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๗.
พระเทพสิทธิโกศล
วัดพลับพลาชัย
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายปฏิคม
๘.
พระราชสุทธิมงคล
วัดมกุฏกษัตริยาราม
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายสถิติ
๙.
พระเทพญาณกวี
วัดเทพศิรินทราวาส
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายธุรการ
๑๐.
พระราชวิจิตรปฏิภาณ
วัดสุทัศนเทพวราราม
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายวิชาการ
๑๑.
พระราชวิสุทธิญาณ
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายนโยบายและแผน
๑๒.
พระราชมุนี
วัดเทพศิรินทราวาส
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กำกับดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป
๑๓.
พระชินวงศเวที
วัดตรีทศเทพ
เป็นเลขานุการสำนักงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑.
พระวินัยเมธี
วัดสัมพันธวงศ์
เป็นหัวหน้าฝ่าย
๒.
พระกวีวรญาณ
วัดตรีทศเทพ
เป็นรองหัวหน้าฝ่าย
๓.
พระมหาจีรพันธ์ วรญาโณ
วัดโสมนัสวิหาร
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย
๔.
พระมหากวิพัฒน์ สุขเมธี
วัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย
๕.
พระกฤษณะ ชุติกณฺโห
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

ฝ่ายวิชาการ

๑.
ว่าง
วัด
เป็นหัวหน้าฝ่าย
๒.
พระประสิทธิสุตคุณ
วัดสุทัศนเทพวราราม
เป็นรองหัวหน้าฝ่าย
๓.
พระครูโสภณเมธาวัฒน์
วัดนรนาถสุนทริการาม
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย
๔.
พระมหาถาวร สุถาวโร
วัดสุทัศนเทพวราราม
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

ฝ่ายสถิติ

๑.
พระมวิสุทธิคณาภรณ์
วัดราชาธิวาส
เป็นหัวหน้าฝ่าย
๒.
พระครูประสาทพุทธปริต
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นรองหัวหน้าฝ่าย
๓.
พระครูปริยัติเมธาวัฒน์
วัดนรนาถสุนทริการาม
เป็นหัวหน้างานข้อมูล
๔.
พระครูสรพาจน์โฆสิต
วัดธาตุทอง
เป็นหัวหน้างานทะเบียน
๕.
พระมหาวิชัย คมฺภีรเมธี
วัดเครือวัลย์
เป็นหัวหน้างานวัดผล

ฝ่ายธุรการ

๑.
พระครูพิศาลวินัยวาท
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นหัวหน้าฝ่าย
๒.
พระปรีดา ธมฺมปีติโก
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นรองหัวหน้าฝ่าย
๓.
พระมหาจินดา ฐานจินฺโต
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นหัวหน้างานบัญชีและการเงิน

ฝ่ายนโยบายและแผน

๑.
พระโสภณคณาภรณ์
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นหัวหน้าฝ่าย
๒.
พระพจนารถ ปภาโส
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เป็นรองหัวหน้าฝ่าย
๓.
พระมหาพีรเดช ฐิตเตโช
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

๑.
พระสรภาณโกศล
วัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นหัวหน้าฝ่าย
๒.
พระมงคล อติมงฺคโล
วัดธาตุทอง
เป็นรองหัวหน้าฝ่าย
๓.
พระมหาประจักร ธมฺมวิภูโต
วัดชนะสงคราม
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๑.
พระสุทธิสารเมธี
วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นหัวหน้าฝ่าย
๒.
พระครูวินัยรสสุนทร
วัดตรีทศเทพ
เป็นรองหัวหน้าฝ่าย
๓.
พระมหาสำรวย นาควโร
วัดสัมพันธวงศ์
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

ฝ่ายปฏิคม

๑.
พระปริยัติสารคุณ
วัดบรมนิวาส
เป็นหัวหน้าฝ่าย
๒.
พระครูปลัด รัชฎา สิริธมฺโม
วัดอาษาสงคราม
เป็นรองหัวหน้าฝ่าย
๓.
พระปลัด ไพบูลย์ คุตฺตธมฺโม
วัดธาตุทอง
เป็นหัวหน้างานบริการ

บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์

๑.
นายถวิล พลวงศ์สกุล
เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๒.
นางปิ่นปัก ชูบุญ
เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
สถิติผู้คลิกเปิดเข้าชมหน้านี้
จำนวนการคลิกเปิด 21199 ครั้ง