June 22 2024 22:15:52
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
สถิติสอบธรรมสนามหลวง ปลื้ม-ธรรมศึกษายอดพุ่ง
สถิติสอบธรรมสนามหลวง ปลื้ม-ธรรมศึกษายอดพุ่ง

พระธรรมวรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง ได้นำเสนอสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรม และธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อทราบ

จากสถิติพบว่า ในการสอบนักธรรมชั้นตรี ส่งสอบ 106,801 รูป ขาดสอบ 23,460 รูป คงสอบ 83,341 รูป สอบได้ 63,459 รูป สอบตก 19,882 รูป


นักธรรมชั้นโท ส่งสอบ 41,306 รูป ขาดสอบ 14,271 รูป คงสอบ 27,035 รูป สอบได้ 12,448 รูป

นักธรรมชั้นเอก ส่งสอบ 17,939 รูป ขาดสอบ 4,667 รูป คงสอบ 13,272 รูป สอบได้ 8,309 รูป

ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่งสอบ 1,178,526 คน ขาดสอบ 239,133 คน คงสอบ 939,393 คน สอบได้ 601,925 คน

ธรรมศึกษาชั้นโท ส่งสอบ 511,790 คน ขาดสอบ 118,838 คน คงสอบ 392,952 คน สอบได้ 195,271 คน

ธรรมศึกษาชั้นเอก ส่งสอบ 148,127 คน ขาดสอบ 39,773 คน คงสอบ 108,354 คน สอบได้ 72,039 คน

สำนักเรียนที่มีนักเรียนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก มากที่สุด ส่วนกลาง อันดับที่ 1 สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี ส่งสอบ 285 รูป สอบได้ 238 รูป

อันดับที่ 2 สำนักเรียนคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ส่งสอบ 223 รูป สอบได้ 142 รูป

อันดับที่ 3 สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน ส่งสอบ 215 รูป สอบได้ 127 รูป

สังกัดหนกลาง อันดับที่ 1 สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี ภาค 13 ส่งสอบ 3,133 รูป สอบได้ 1,761 รูป

อันดับที่ 2 สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค 14 ส่งสอบ 2,593 รูป สอบได้ 1,633 รูป

อันดับที่ 3 สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค 14 ส่งสอบ 2,763 รูป สอบได้ 1,602 รูป

สังกัดหนเหนือ อันดับที่ 1 สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 7 ส่งสอบ 6,182 รูป สอบได้ 3,101 รูป

อันดับที่ 2 สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค 6 ส่งสอบ 3,973 รูป สอบได้ 2,356 รูป

อันดับที่ 3 สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค 4 ส่งสอบ 3,194 รูป สอบได้ 1,879 รูป

สังกัดหนตะวันออก อันดับที่ 1 สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค 10 ส่งสอบ 5,167 รูป สอบได้ 2,778 รูป

อันดับที่ 2 สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค 9 ส่งสอบ 4,679 รูป สอบได้ 2,658 รูป

อันดับที่ 3 สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค 10 ส่งสอบ 6,133 รูป สอบได้ 2,580 รูป

สังกัดหนใต้ อันดับที่ 1 สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค 16 ส่งสอบ 2,928 รูป สอบได้ 1,274 รูป

อันดับที่ 2 สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค 18 ส่งสอบ 1,930 รูป สอบได้ 988 รูป

อันดับที่ 3 สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค 16 ส่งสอบ 1,576 รูป สอบได้ 878 รูป

สำนักเรียนสังกัดคณะธรรมยุต ที่มีนักเรียนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก มากที่สุด อันดับที่ 1 สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค 8 (ธ) ส่งสอบ 963 รูป สอบได้ 468 รูป

อันดับที่ 2 สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 (ธ) ส่งสอบ 729 รูป สอบได้ 462 รูป

อันดับที่ 3 สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค 11 (ธ) ส่งสอบ 545 รูป สอบได้ 314 รูป

สำนักเรียนที่มีนักเรียนสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก มากที่สุด ส่วนกลาง อันดับที่ 1 สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค 14 ส่งสอบ 52,258 คน สอบได้ 28,041 คน

อันดับที่ 2 สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค 14 ส่งสอบ 41,575 คน สอบได้ 23,665 คน

อันดับที่ 3 สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค 14 ส่งสอบ 41,188 คน สอบได้ 19,773 คน

สังกัดหนเหนือ อันดับที่ 1 สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 7 ส่งสอบ 36,247 คน สอบได้ 16,061 คน

อันดับที่ 2 สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค 6 ส่งสอบ 23,989 คน สอบได้ 10,601 คน

อันดับที่ 3 สำนักเรียนคณะจังหวัดพิษณุโลก ภาค 5 ส่งสอบ 22,408 คน สอบได้ 10,427 คน

สังกัดหนตะวันออก อันดับที่ 1 สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค 10 ส่งสอบ 62,076 คน สอบได้ 31,454 คน

อันดับที่ 2 สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค 9 ส่งสอบ 56,298 คน สอบได้ 28,882 คน

อันดับที่ 3 สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค 9 ส่งสอบ 50,483 คน สอบได้ 26,198 คน

สังกัดหนใต้ อันดับที่ 1 สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค 18 ส่งสอบ 36,655 คน สอบได้ 15,864 คน

อันดับที่ 2 สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค 16 ส่งสอบ 37,644 คน สอบได้ 13,534 คน

อันดับที่ 3 สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค 16 ส่งสอบ 15,486 คน สอบได้ 6,573 คน

สำนักเรียนสังกัดคณะธรรมยุต ที่มีนักเรียนสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก มากที่สุด อันดับที่ 1 สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค 4 (ธ) ส่งสอบ 13,208 คน สอบได้ 6,325 คน

อันดับที่ 2 สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค 16 (ธ) ส่งสอบ 15,988 คน สอบได้ 6,222 คน

อันดับที่ 3 สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค 8 (ธ) ส่งสอบ 8,980 คน สอบได้ 4,818 คน

ทั้งนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อสอบธรรมสนามหลวง พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

1.นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ 28-29-30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2552 รวมสอบ 4 วัน วันละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วัน ให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง

2.นักธรรมชั้นโท-เอก กำหนดสอบวันที่ 4-5-6-7 พฤศจิกายน 2552 รวมสอบ 4 วัน วันละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วัน ให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง

3.ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 สอบ 1 วัน เช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา 08.30 น. ให้เวลา 3 ชั่วโมง บ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ 50 นาที เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ

พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การจัดสอบธรรมสนามหลวง ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของคณะสงฆ์ และชาวพุทธ เพราะการศึกษาพระพุทธศาสนาถือเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคน และเมื่อได้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา ก็ถือว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ในการรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน และนำคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ซึ่งการที่ภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุนการจัดสอบถือเป็นเรื่องที่ดี และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง

"ปัญหาสอบธรรมนักธรรมทุกชั้นยังคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นเรียงความแก้กระทู้ธรรม คงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิม"

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6814 ข่าวสดรายวัน หน้า 29
คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 123,463,581 ผู้เยี่ยมชม