July 21 2024 12:15:07
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบุรี


วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษาแก่คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จังหวัดนนทบุรี [ชมคลิปวีดีโอ]

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการศูนย์ห้องเรียนธรรมศึกษาในโรงเรียน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา มีนักเรียน/นักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๓ มีนักเรียน/นักศึกษาสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก และเข้ารับประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๒ คน

ในการประทานประกาศนียบัตรครั้งนี้ พระธรรมกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ นายชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ถวายไตรจีวร นายชูชาติ กาญจนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี นางนนทพร วันงาม วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นางณิชาภัทร จารุจินดา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ ถวายเครื่องไทยธรรม

พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ถวายรายงานสรุปความว่า “ขอประทานกราบเรียนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง เกล้าฯ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในนามของ มมร และในนามของประธานผู้ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาชีวะวิถีพุทธของโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ ขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ อย่างสูงยิ่งที่ได้ให้ความเมตตาในการประทานประกาศนียบัตรแก่คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์นักเรียน นักศึกษาของโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๓๗๒ คนในวันนี้ สืบเนื่องจากโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ เป็นโรงเรียนเครือข่ายอาชีวะวิถีพุทธของ มมร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยทาง มมรได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนงบประมาณและคณะพระธรรมวิทยากรในการทำกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมา และทางโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการก็ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของ มมร ด้วยดีตลอดมา

ทั้งสองสถาบันจึงมีความผูกพันแนบแน่นเพราะมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกล่าวคือเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้

นางวรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ ได้ถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์และการจัดกิจจกรมของโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ สรุปว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางศาสนา ๕ อย่างคือ (๑) กิจกรรมเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ และปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ ณ ห้องประชุม มมร วัดบวรนิเวศวิหาร (๒) กิจกรรมนักเรียนช่วยสอนและช่วยงานโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (๓) การเป็นเจ้าภาพสวดมนต์หมู่ (๔) กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในห้องพระ (๕)กิจกรรมศูนย์ห้องเรียนธรรมศึกษา ประจำจังหวัดนนทบุรี

สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ประทานประกาศนียบัตรและประทานโอวาทสรุปความว่า “ขอแสดงความยินดีที่ท่านทั้งหลายได้สอบธรรมศึกษาได้ และได้รับประกาศนียบัตรได้ในวันนี้ ผู้เรียนธรรมศึกษาย่อมมีความเข้าใจดีอยู่แล้วจึงสอบผ่านและได้รับประกาศนียบัตร การที่ได้ร่วมกันศึกษาธรรมะนั้นเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาและช่วยสร้างความมั่นคงแก่ชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ทุกท่านคงทราบดีว่าพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ต่างก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่มั่นคงในหลักแห่งความดีและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง อย่างที่นักเรียนทั้งหลายต่างทราบดีว่า สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงกู้ชาติได้แผ่นดินคืนมา และพระองค์ได้ถวายแผ่นดินไทยเป็นพุทธบูชา ทำให้คนไทยได้อาศัยในแผ่นดินที่เป็นพุทธบูชานี้ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ก็ได้ทรงตั้งปณิธานเป็นเบื้องต้นไว้ว่า “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑเสมา รักษาประชาชนและมนตรี” ทั้งสองแผ่นดินได้ปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาอย่างสูงส่ง ชาวไทยที่อาศัยในแผ่นดินที่เป็นพุทธบูชา และแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลปัจจุบัน เราทราบกันดีว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ตามความหมายคือพระพุทธเจ้าเป็นของพระองค์ตามความหมายของพุทธมากะ จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันที่ดำเนินคู่กันมาโดยตลอด แม้พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ก็ได้ทรงผนวชในพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป

โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนจึงได้ปฏิบัติตามที่ท่าน ผู้อำนวยการได้กล่าวรายงาน ทำให้เห็นได้ว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น หนูทุกคนเป็นลูกของพระพุทธเจ้า จงภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าหมดทั้งโรงเรียน สมกับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธและเป็นต้นแบบโรงอาชีวะพุทธธรรมนำความรู้

ถ้าทุกคนได้ยินก็จะอนุโมทนาสาธุการ แม้ชาวพุทธทั่วโลกก็ต้องภูมิใจว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนเป็นลูกของพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดยพระเทพปริยัติวิมลอธิการบดี เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ส่งเสริม จึงได้มีพระอาจารย์และแม่ชีมาเป็นวิทยากร เมื่อ มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติเช่นนี้ก็ทำให้สถานศึกษาเห็นว่า มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนามิใช่เพียงแต่เรียนอย่างเดียวแต่ได้ขวานขวายให้พสกนิกรของพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นพสกนิกรที่ดีงาม หนูๆทั้งหลายได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำ ชาติของเราก็จะเจริญทั้งวัตถุและจิตใจ สมกับที่ชาวไทยรู้กันมาแต่เดิมว่าคนประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือกายกับใจ ประเทศไทยถือว่าสองส่วนนี้มีความสำคัญ พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ว่าต้องพัฒนาทั้งกายและใจ โรงเรียนทำได้แล้วจึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง และจะได้เป็นต้นแบบพุทธธรรมนำความรู้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้เดินไปตามแนวทางของพุทธเจ้า บางท่านอาจจะไม่รู้ตัว แต่เมื่อได้ศึกษาแล้วก็รู้ เท่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว

ขอให้เราทั้งหลายได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ฯ ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนยาว ขอพรจากพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลประทานพรให้ลูกพระเจ้าทั้งหลายจงมีชีวิตที่งดงามได้รับการคุ้มครองจากพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพโดยทั่วกันเทอญ

อ้างอิง : ข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ม.มมร.)ประมวลภาพ
พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ณ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ


คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 125,679,128 ผู้เยี่ยมชม