๑. รหัสพยัญชนะย่อและรหัสเลขในการจัดทำทะเบียนประกาศนียบัตร
  ๒. หลักเกณฑ์การเรียนลำดับและข้อมูลในส่วนภูมิภาค
  ๓. คำอธิบายการใช้บัญชี ศ. ต่าง ๆ สำหรับบัญชีนักธรรมและธรรมศึกษา
  ๔. รหัสพยัญชนะย่อจังหวัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร
  ๕. ระเบียบการจัดสนามสอบของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
  ๖. หลักเกณฑ์การขอเปิดสนามสอบนักธรรมและธรรมศึกษา
  ๗. วิธีการตรวจสนามหลวง (หลักเกณฑ์การตรวจข้อสอบ)
  ๘. มติที่ประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๙ สรุปเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับการสอบธรรม
    เช่น การรวมสนามสอบ การสอบข้ามชั้น การสอบข้ามสังกัด เป็นต้น
สถิติผู้คลิกเปิดเข้าชมหน้านี้
จำนวนการคลิกเปิด 19807 ครั้ง