วีดิโอสอนธรรมศึกษา
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา
วิชาธรรม (ธศ ๑๑๒)
วิชาพุทธ (ธศ ๑๑๓)
วิชาวินัย (ธศ ๑๑๔)

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา
วิชาธรรม (ธศ ๒๑๒)
วิชาพุทธ (ธศ ๒๑๓)
วิชาวินัย (ธศ ๒๑๔)

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา
วิชาธรรม (ธศ ๓๑๒)
วิชาพุทธ (ธศ ๓๑๓)
วิชาวินัย (ธศ ๓๑๔)ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา
วิชาธรรม (ธศ ๑๒๒)
วิชาพุทธ (ธศ ๑๒๓)
วิชาวินัย (ธศ ๑๒๔)

ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา
วิชาธรรม (ธศ ๒๒๒)
วิชาพุทธ (ธศ ๒๒๓)
วิชาวินัย (ธศ ๒๒๔)

ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา
วิชาธรรม (ธศ ๓๒๒)
วิชาพุทธ (ธศ ๓๒๓)
วิชาวินัย (ธศ ๓๒๔)จัดทำถวายโดย กสทช.