ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา

วิชาพุทธประวัติ (ธศ ๑๑๓)

ปริเฉทที่ ๑
ชมพูทวีปและประชาชน
วรรณะ ๔

ปริเฉทที่ ๒
ศากยวงศ์
ลำดับศากยวงศ์

ปริเฉทที่ ๓
ประสูติ
ทรงอภิเษกสมรส

ปริเฉทที่ ๔
เสด็จออกบรรพชา

ปริเฉทที่ ๕
ตรัสรู้
ตรัสรู้ (๒)

ปริเฉทที่ ๖
แสดงปฐมเทศนา
แสดงอนัตตลักขณสูตร

ปริเฉทที่ ๗
ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา
โปรดยสกุลบุตร

ปริเฉทที่ ๘
เสด็จเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
เสด็จเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ (๒)
ทรงได้พระอัครสาวก
ทรงได้พระอัครสาวก (๒)

ปริเฉทที่ ๙
ตอนที่ ๑
ตอนที่ ๒
มหาสันนิบาตแห่งพระสาวก
ทรงแสดงทิศ ๖ โปรดสิงคาลกมาณพ

ปริเฉทที่ ๑๐
โปรดพระพุทธบิดา
นันทกุมารออกบวช
ราหุลบรรพชา

ปริเฉทที่ ๑๑
เสด็จแคว้นโกศล

ปริเฉทที่ ๑๒
ทรงปรงอายุสังขาร
เสด็จบ้านเวฬุวคาม
นายจุนทะถวายปิจฉิมบิณฑบาต
เสด็จเมืองปาวา
ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ถูปารหบุคคล ๔
โปรดสุภัททปริพาชก
ปัจฉิมโอวาท
ปรินิพพาน

ปริเฉทที่ ๑๓
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ (๒)
แจกพระบรมสารีริกธาตุ

ศาสนพิธี
อารัมภบท
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา (๒)

วันวิสาขบูชา

วันอัฏฐมีบูชา

วันอาสาฬหบูชา

พิธีถวายทาน

พิธีแสดงความเคารพพระรัตนตรัย

คำอาราธนาศีล ๕
สรณคมน์และศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
วิธีประเคนของถวายพระ
วิธีกรวดนํ้า

~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.