ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา

วิชาวินัย (ธศ ๓๑๔)

บทที่ ๑ ว่าด้วยวินัย
๑. ระเบียบวินัย
๒. ศีลเป็นแม่บทของวินัย
๓. ความหมายของศีล
๔. ศีลคือการรักษาปกติของมนุษย์
๕. ความมุ่งหมายในการรักษาศีล

บทที่ ๒ ว่าด้วยเบญจศีล
๑. เบญจศีล ๕ สิกขาบท
๒. อธิบายเบญจศีล ๕ สิกขาบท

ข้อที่ ๑ เว้นการฆ่าสัตว์
เว้นการฆ่าสัตว์ (๒)
เว้นการฆ่าสัตว์ (๓)

ข้อที่ ๒ เว้นการลักทรัพย์
เว้นการลักทรัพย์ (๒)

ข้อที่ ๓ เว้นการประพฤติผิดในกาม

ข้อที่ ๔ เว้นการพูดเท็จ
เว้นการพูดเท็จ (๒)

ข้อที่ ๕ เว้นการดื่มสุราเมรัย

บทที่ ๓ ว่าด้วยวิรัติ
๑. สัมปัตตวิรัติ
๒. สมาทานวิรัติ
๓. สมุจเฉทวิรัติ

บทที่ ๔ ว่าด้วยเบญจธรรม
๑. ความสำคัญของเบญจธรรม
๒. อธิบายเบญจธรรม ๕
ข้อที่ ๑ เมตตากับกรุณา
ข้อที่ ๒ การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ
ข้อที่ ๓ ความสำรวมในกาม
ข้อที่ ๔ ความมีสัตย์
ข้อที่ ๕ ความมีสติรอบคอบ
~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.