ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา

วิชาธรรม (ธศ ๑๑๒)

หมวด ๒
ธรรมมีอุปการะมาก ๒
ธรรมเป็นโลกบาล ๒
ธรรมอันทำให้งาม ๒
บุคคลหาได้ยาก ๒

หมวด ๓
รตนะ ๓
โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓

หมวด ๔
วุฑฒิ ๔
อิทธิบาท ๔
พรหมวิหาร ๔

หมวด ๕
อนันตริยกรรม ๕
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕

คิหิปฏิบัติ
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔
มิตรปฏิรูป ๔
มิตรแท้ ๔
ฆราวาสธรรม ๔
สมบัติของอุบาสก ๕

~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.