ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา

วิชาธรรม (ธศ ๒๒๒)

หมวด ๒

๑. กาม ๒
๒. สุข ๒

หมวด ๓
๑. อธิปเตยยะ ๓
๒. ตัณหา ๓
๓. อัคคิ ๓
๔. วัฏฏะ ๓
๕. ญาณ ๓

หมวด ๔
๑. อปัสเสนธรรม ๔
๒. อัปปมัญญา ๔
     อัปปมัญญา ๔ (๒)

หมวด ๕
๑. มัจฉริยะ ๕
๒. นิวรณ์ ๕
๓. เวทนา ๕

หมวด ๖
๑. จริต ๖

หมวด ๗
๑. อปริหานิยธรรม ๗ (สำหรับคฤหัสถ์)

หมวด ๙
๑. สังฆคุณ ๙

หมวด ๑๐
๑. บารมี ๑๐

~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.