ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา

วิชาธรรม (ธศ ๓๒๒)

หมวด ๒

๑. กัมมัฏฐาน ๒
๒. กาม ๒
๓. บูชา ๒
๔. ปฏิสันถาร ๒
๕. สุข ๒

หมวด ๓

๑. อกุศลวิตก ๓
๒. กุศลวิตก ๓
๓. อัคคิ ๓
๔. อธิปเตยยะ ๓
๕. ญาณ ๓
๖. ตัณหา ๓
๗. ปิฎก ๓
๘. พุทธจริยา ๓
๙. วัฏฏะ ๓
๑๐. สิกขา ๓
๑๑. สามัญญลักษณะ ๓

หมวด ๔

๑. อปัสเสนธรรม ๔
๒. อัปปมัญญา ๔
อัปปมัญญา ๔ (๒)
๓. พระอริยบุคคล ๔
๔. สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔
๕. มรรค ๔
๖. ผล ๔


หมวด ๕

๑. อนุปุพพีกถา ๕
๒. มัจฉริยะ ๕
๓. มาร ๕
๔. นิวรณ์ ๕
๕. ขันธ์ ๕
๖. เวทนา ๕

หมวด ๖

๑. จริต ๖
๒. ธรรมคุณ ๖

หมวด ๗

๑. อปริหานิยธรรม ๗ (สำหรับคฤหัสถ์)

หมวด ๘

๑. มรรคมีองค์ ๘

หมวด ๙

๑. พุทธคุณ ๙
๒. สังฆคุณ ๙

หมวด ๑๐

๑. บารมี ๑๐
๒. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.