ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

วิชาธรรม (ธศ ๒๑๒)

หมวด ๒
ธรรมมีอุปการะมาก ๒
ธรรมเป็นโลกบาล ๒
ธรรมอันทำให้งาม ๒
บุคคลหาได้ยาก ๒

หมวด ๓
ทุจริต ๓
สุจริต ๓
บุญกิริยาวัตถุ ๓

หมวด ๔
จักร ๔
อคติ ๔
อริยสัจ ๔

หมวด ๕
พละ ๕

หมวด ๖
สาราณิยธรรม ๖

หมวด ๗
สัปปุริสธรรม ๗

หมวด ๘
โลกธรรม ๘

คิหิปฏิบัติ
สังคหวัตถุ ๔

ทิศ ๖
๑. ปุรัตถิมทิส
๒. ทักขิณทิส, ๓. ปัจฉิมทิส
๔. อุตตรทิส, ๕. เหฏฐิมทิส, ๖. อุปริมทิส

~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.