ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา

วิชาพุทธ (ธศ ๒๒๓)

อนุพุทธประวัติ

๑. พระมหากัสสปะ
     พระมหากัสสปะ (๒)
๒. พระอุบาลี
๓. พระสิวลี
     พระสิวลี (๒)
๔. พระมหากัจจายนะ
     พระมหากัจจายนะ (๒)
๕. พระเขมาเถรี
๖. พระอุบลวรรณาเถรี
๗. พระปฏาจาราเถรี
     พระปฏาจาราเถรี (๒)
๘. พระกีสาโคตมีเถรี
๙. บัณฑิตสามเณร
๑๐. ธัมมิกอุบาสก
๑๑. พระนางมัลลิกาเทวี

ศาสนพิธี

บทที่ ๑ พิธีบำเพ็ญกุศลในทางพระพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา
วันเทโวโรหณะ
วันธรรมสวนะ

บทที่ ๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ความเป็นมาของพิธีเจริญพระพุทธมนต์
อานิสงส์ของการเจริญพระพุทธมนต์

บทที่ ๓ พิธีสวดพระพุทธมนต์
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
พิธีบำเพ็ญกุศล ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน
พิธีทำบุญงานฌาปนกิจศพ
พิธีสวดมาติกาบังสุกุล
พิธีทำบุญฉลองอัฐิ

บทที่ ๔ เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พิธีลอยกระทงตามประทีป
พิธีถวายผ้าป่า
พิธีถวายผ้ากฐิน

บทที่ ๕ ประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พิธีบรรพชาสามเณร
พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.