ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

วิชาพุทธประวัติ (ธศ ๒๑๓)

ปริเฉทที่ ๑
ชมพูทวีปและประชาชน
วรรณะ ๔

ปริเฉทที่ ๒
สักกชนบทและศากยวงศ์
ลำดับศากยวงศ์

ปริเฉทที่ ๓
ประสูติ
อสิตดาบสเข้าเฝ้าและพยากรณ์
ทรงอภิเษกสมรส

ปริเฉทที่ ๔
เสด็จออกบรรพชา

ปริเฉทที่ ๕
ตรัสรู้
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิต

ปริเฉทที่ ๖
ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว
แสดงปฐมเทศนา
แสดงอนัตตลักขณสูตร

ปริเฉทที่ ๗
ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา
โปรดยสกุลบุตร
โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง
แสดงอาทิตตปริยายสูตร

ปริเฉทที่ ๘
เสด็จเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
ทรงรับพระอุทยานเวฬุวันเป็นสังฆาวาส
ทรงได้พระอัครสาวก

ปริเฉทที่ ๙
ทรงบำเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ
ประทานอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะ
มหาสันนิบาตแห่งพระสาวก
ทรงแสดงทิศ ๖ โปรดสิงคาลกมาณพ

ปริเฉทที่ ๑๐
เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์ชาติภูมิ
โปรดพระพุทธบิดา
นันทกุมารออกบวช
ราหุลบรรพชา

ปริเฉทที่ ๑๑
เสด็จแคว้นโกศล

ปริเฉทที่ ๑๒
ทรงปรงอายุสังขาร
เสด็จบ้านเวฬุวคาม
ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
เสด็จป่ามหาวัน
นายจุนทะถวายปิจฉิมบิณฑบาต
เสด็จเมืองปาวา
บรรทมอนุฏฐานไสยา
ทรงปรารภสักการบูชา
ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ถูปารหบุคคล ๔
ประทานโอวาทแก่พระอานนท์
ตรัสสรรเสริญพระอานนท์
ตรัสสั่งให้แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์
โปรดสุภัททปริพาชก
ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
ปัจฉิมโอวาท
ปรินิพพาน

ปริเฉทที่ ๑๓
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
แจกพระบรมสารีริกธาตุ
สาระสำคัญในการเสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินารา
สังเวชนียสถาน ๔

ศาสนพิธี
อารัมภบท
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
พิธีบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา
ความเป็นมาของวันมาฆบูชา

วันวิสาขบูชา
ความเป็นมาของวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา (๒)

วันอัฏฐมีบูชา
ความเป็นมาของวันอัฏฐมีบูชา

วันอาสาฬหบูชา
ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา

พิธีถวายภัตตาหาร
พิธีถวายทาน

พิธีแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
คำบูชาพระรัตนตรัย

คำอาราธนาศีล ๕
สรณคมน์และศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
วิธีประเคนของถวายพระ
วิธีกรวดนํ้า

~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.