ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา

วิชาวินัย (ธศ ๑๑๔)

บทที่ ๑ ว่าด้วยวินัย

๑. ระเบียบวินัย
๒. ศีลเป็นแม่บทของวินัย
๓. ความหมายของศีล
๔. ศีลคือการรักษาปกติของมนุษย์
๕. ความมุ่งหมายในการรักษาศีล

บทที่ ๒ ว่าด้วยเบญจศีล

๑. เบญจศีล ๕ สิกขาบท
๒. อธิบายเบญจศีล ๕ สิกขาบท

ข้อที่ ๑ เว้นการฆ่าสัตว์
เว้นการฆ่าสัตว์ (๒)
เว้นการฆ่าสัตว์ (๓)

ข้อที่ ๒ เว้นการลักทรัพย์
เว้นการลักทรัพย์ (๒)

ข้อที่ ๓ เว้นการประพฤติผิดในกาม

ข้อที่ ๔ เว้นการพูดเท็จ
เว้นการพูดเท็จ (๒)

ข้อที่ ๕ เว้นการดื่มสุราเมรัย

บทที่ ๓ ว่าด้วยอานิสงส์ของเบญจศีล

๑. ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕
ผลต่อตนเอง
ผลต่อสังคม

๒. อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕
ถึงสุคติได้ด้วยศีล
มีโภคสมบัติได้ด้วยศีล
บรรลุนิพพานได้ด้วยศีล

~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.