ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา

วิชาธรรม (ธศ ๑๒๒)

หมวด ๒

๑. บูชา ๒
๒. ปฏิสันถาร ๒

หมวด ๓
๑. อกุศลวิตก ๓
๒. กุศลวิตก ๓
๓. ปิฎก ๓
๔. พุทธจริยา ๓
๕. สิกขา ๓
๖. สามัญญลักษณะ ๓

หมวด ๔
๑. พระอริยบุคคล ๔
๒. สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔

หมวด ๕
๑. อนุปุพพีกถา ๕
๒. มาร ๕
๓. ขันธ์ ๕

หมวด ๖
๑. ธรรมคุณ ๖

หมวด ๙
๑. พุทธคุณ ๙

หมวด ๑๐
๑. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.