ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา

วิชาธรรม (ธศ ๓๑๒)

หมวด ๒
ธรรมมีอุปการะมาก ๒
สติ, สัมปชัญญะ
ธรรมเป็นโลกบาล ๒
หิริ, โอตตัปปะ
ธรรมอันทำให้งาม ๒
ขันติ, โสรัจจะ
บุคคลหาได้ยาก ๒
บุพพาการี, กตัญญูกตเวที
หมวด ๓
หมวด ๔
จักร ๔
ปธาน ๔
อธิษฐานธรรม ๔
หมวด ๕
เวสารัชชกรณธรรม ๕
ขันธ์ ๕
หมวด ๖
คารวะ ๖
หมวด ๗
อริยทรัพย์ ๗
หมวด ๘
คิหิปฏิบัติ
กรรมกิเลส ๔
มิตรปฏิรูป ๔
มิตรแท้ ๔
ฆราวาสธรรม ๔
ทิศ ๖
๑. ปุรัตถิมทิส
ทิศ ๖
๒. ทักขิณทิส
๓. ปัจฉิมทิส
ทิศ ๖
๔. อุตตรทิส
๕. เหฏฐิมทิส
๖. อุปริมทิส
จัดทำถวายโดย กสทช.