ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา

วิชาพุทธประวัติ (ธศ ๓๑๓)

ปริเฉทที่ ๑
ชมพูทวีปและประชาชน
วรรณะ ๔

ปริเฉทที่ ๒
สักกชนบทและศากยวงศ์
ลำดับศากยวงศ์

ปริเฉทที่ ๓
ประสูติ
อสิตดาบสเข้าเฝ้าและพยากรณ์
ทรงเจริญอานาปานสติ
ทรงอภิเษกสมรส

ปริเฉทที่ ๔
เสด็จออกบรรพชา

ปริเฉทที่ ๕
ตรัสรู้
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิต
ทรงผจญมาร

ปริเฉทที่ ๖
เสวยวิมุตติสุข
ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว
แสดงปฐมเทศนา
แสดงอนัตตลักขณสูตร

ปริเฉทที่ ๗
ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา
โปรดยสกุลบุตร
โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง
แสดงอาทิตตปริยายสูตร

ปริเฉทที่ ๘
เสด็จเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
ทรงรับพระอุทยานเวฬุวันเป็นสังฆาวาส
ทรงได้พระอัครสาวก

ปริเฉทที่ ๙
ทรงบำเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ
ประทานอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะ
มหาสันนิบาตแห่งพระสาวก
ทรงอนุญาตเสนาสนะ
ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในกิจพระศาสนา
ทรงแสดงทิศ ๖ โปรดสิงคาลกมาณพ
ทรงแสดงเทวตาพลี

ปริเฉทที่ ๑๐
เสด็จแคว้นสักกะ
เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์ชาติภูมิ
โปรดพระพุทธบิดา
นันทกุมารออกบวช
ราหุลบรรพชา

ปริเฉทที่ ๑๑
เสด็จแคว้นโกศล

ปริเฉทที่ ๑๒
อนุสนธิ
ทรงปรงอายุสังขาร
เสด็จบ้านเวฬุวคาม
เหตุทำให้เกิดแผ่นดินไหว ๘ ประการ
ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
เสด็จป่ามหาวัน
เสด็จโภคนคร
นายจุนทะถวายปิจฉิมบิณฑบาต
เสด็จเมืองปาวา
ทรงพระประชวร
เสด็จเมืองกุสินารา
ผิวกายพระตถาคตผ่องใสยิ่งใน ๒ กาล
บิณฑบาตทาน ๒ คราวมีผลเสมอกัน
บรรทมอนุฏฐานไสยา
ทรงปรารภสักการบูชา
ประทานโอกาสให้เทวดาเข้าเฝ้า
ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
อาการอันภิกษุทั้งหลายพึงปฏิบัติต่อสตรี
วิธีปฏิบัติในพุทธสรีระ
ถูปารหบุคคล ๔
ประทานโอวาทแก่พระอานนท์
ตรัสสรรเสริญพระอานนท์
ตรัสถึงเมืองกุสินารา
ตรัสสั่งให้แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์
โปรดสุภัททปริพาชก
ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
ประทานโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ถามข้อสงสัย
ปัจฉิมโอวาท
ปรินิพพาน

ปริเฉทที่ ๑๓
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
แจกพระบรมสารีริกธาตุ
สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์
สาระสำคัญในการเสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินารา
ประเภทแห่งสัมมาสัมพุทธเจดีย์
สังเวชนียสถาน ๔

ศาสนพิธี
อารัมภบท
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ความเป็นมาของพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ระเบียบพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พิธีบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา
ความเป็นมาของวันมาฆบูชา
การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน
การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา
คำบูชาวันมาฆบูชา

วันวิสาขบูชา
ความเป็นมาของวันวิสาขบูชา
การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาได้รับการรับรองให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก
การจัดพิธีวิสาขบูชาของชาวพุทธนานาชาติ
คำบูชาวันวิสาขบูชา

วันอัฏฐมีบูชา
ความเป็นมาของวันอัฏฐมีบูชา
การจัดพิธีอัฏฐมีบูชา
คำบูชาวันอัฏฐมีบูชา

วันอาสาฬหบูชา
ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา
พระราชพิธีในวันอาสาฬหบูชา
คำบูชาวันอาสาฬบูชา

พิธีทำบุญถวายภัตตาหาร
ความเป็นมาของพิธีทำบุญ
ถวายภัตตาหาร
การเตรียมการในพิธีทำบุญ
การบูชาข้าวพระพุทธ
คำบูชาข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ

พิธีถวายทาน
พิธีถวายสังฆทาน
การเตรียมการและลำดับพิธี
คำถวายสังฆทานทั่วไป

พิธีแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
การประนมมือ
วิธีปฏิบัติ
การไหว้
วิธีปฏิบัติ
การกราบ
วิธีกราบแบบชาย
วิธีกราบแบบหญิง
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำกราบนมัสการพระรัตนตรัย

คำอาราธนาศีล ๕
สรณคมน์และศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
วิธีประเคนของถวายพระ
การประเคนที่ถูกต้อง
วิธีกรวดนํ้า
~~~~~~~~
จัดทำถวายโดย กสทช.