ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา

วิชาพุทธ (ธศ ๑๒๓)

อนุพุทธประวัติ

๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ
     พระอัญญาโกณฑัญญะ (๒)
๒. พระสารีบุตร
     พระสารีบุตร (๒)
๓. พระโมคคัลลานะ
     พระโมคคัลลานะ (๒)
๔. พระอานนท์
     พระอานนท์ (๒)
๕. พระราหุล
๖. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
     พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี (๒)
๗. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
     อนาถบิณฑิกเศรษฐี (๒)
๘. วิสาขามหาอุบาสิกา
     วิสาขามหาอุบาสิกา (๒)
     วิสาขามหาอุบาสิกา (๓)
     วิสาขามหาอุบาสิกา (๔)

ศาสนพิธี

บทที่ ๑ พิธีบำเพ็ญกุศลในทางพระพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษา
วันเทโวโรหณะ
วันธรรมสวนะ

บทที่ ๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีทำบุญอายุ

บทที่ ๓ พิธีสวดพระพุทธมนต์
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
พิธีบำเพ็ญกุศล ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน
พิธีทำบุญฉลองอัฐิ

บทที่ ๔ เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พิธีลอยกระทงตามประทีป
พิธีถวายผ้าป่า
พิธีถวายผ้ากฐิน

บทที่ ๕ ประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พิธีบรรพชาสามเณร
พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.