ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา

วิชาพุทธ (ธศ ๓๒๓)

อนุพุทธประวัติ

๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ
     พระอัญญาโกณฑัญญะ (๒)
๒. พระอุรุเวลกัสสปะ
๓. พระสารีบุตร
     พระสารีบุตร (๒)
๔. พระโมคคัลลานะ
     พระโมคคัลลานะ (๒)
๕. พระมหากัสสปะ
     พระมหากัสสปะ (๒)
๖. พระมหากัจจายนะ
     พระมหากัจจายนะ (๒)
๗. พระอานนท์
     พระอานนท์ (๒)
๘. พระอุบาลี
๙. พระสิวลี
     พระสิวลี (๒)
๑๐. พระราหุล
๑๑. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
     พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี (๒)
๑๒. พระเขมาเถรี
๑๓. พระอุบลวรรณาเถรี
๑๔. พระปฏาจาราเถรี
     พระปฏาจาราเถรี (๒)
๑๕. พระกีสาโคตมีเถรี
๑๖. บัณฑิตสามเณร
๑๗. สังกิจจสามเณร
     สังกิจจสามเณร (๒)
๑๘. สุขสามเณร
๑๙. วนวาสีติสสสามเณร
     วนวาสีติสสสามเณร (๒)
๒๐. สุมนสามเณร
๒๑. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
     อนาถบิณฑิกเศรษฐี (๒)
๒๒. จิตตคฤหบดี
     จิตตคฤหบดี (๒)
๒๓. ธัมมิกอุบาสก
๒๔. วิสาขามหาอุบาสิกา
     วิสาขามหาอุบาสิกา (๒)
     วิสาขามหาอุบาสิกา (๓)
     วิสาขามหาอุบาสิกา (๔)
๒๕. มัลลิกาเทวี

ศาสนพิธี

บทนำ
ศาสนพิธี
องค์ประกอบของศาสนา
ประโยชน์ของศาสนพิธี

บทที่ ๑ พิธีบำเพ็ญกุศลในทางพระพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษา
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันเข้าพรรษา
ความเป็นมาของวันเข้าพรรษา
ประโยชน์ของวันเข้าพรรษา

วันออกพรรษา
ความเป็นมาของการปวารณา
ประโยชน์ของวันออกพรรษา

วันเทโวโรหณะ
ความเป็นมาของวันเทโวโรหณะ
การจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ

วันธรรมสวนะ
ความเป็นมาของวันธรรมสวนะ
ประโยชน์ของวันธรรมสวนะ

บทที่ ๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ความเป็นมาของพิธีเจริญพระพุทธมนต์
อานิสงส์ของการเจริญพระพุทธมนต์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ตัวอย่างการเจริญพระพุทธมนต์

พิธีมงคลสมรส
พิธีทำบุญอายุ
พิธีทำบุญต่อนาม

บทที่ ๓ พิธีสวดพระพุทธมนต์
ตัวอย่างงานสวดพระพุทธมนต์
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
พิธีบำเพ็ญกุศล ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน

พิธีสวดมาติกาบังสุกุล
พิธีสวดแจง
พิธีทำบุญฉลองอัฐิ

บทที่ ๔ เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พิธีลอยกระทงตามประทีป
คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
ความเป็นมาของพิธีลอยกระทงตามประทีป

พิธีถวายผ้าป่า
ประเภทของผ้าป่า
คำถวายผ้าป่า

พิธีถวายผ้ากฐิน
ความหมายของกฐิน
ความเป็นมาของกฐิน
ประเภทของกฐินในประเทศไทย
คำถวายผ้ากฐิน

บทที่ ๕ ประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พิธีบรรพชาสามเณร
ความเป็นมาของการบรรพชาในประเทศไทย
การเตรียมบรรพชาสามเณร
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในพิธีบรรพชาสามเณร
ระเบียบพิธีบรรพชาสามเณร

พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในพิธีอุปสมบท
การเวียนนาครอบอุโบสถ
การอุปสมบท
พิธีฉลองพระบวชใหม่
ประโยชน์ของการบวช

~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.