ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา

วิชาวินัย (ธศ ๓๒๔)

อุโบสถศีล

บทที่ ๑ ว่าด้วยอุโบสถ
๑. ความหมายของอุโบสถ
๒. ความเป็นมาของอุโบสถ
     ความเป็นมาของอุโบสถ (๒)
     ความเป็นมาของอุโบสถ (๓)
     ความเป็นมาของอุโบสถ (๔)
๓. ความมุ่งหมายในการรักษาอุโบสถ
๔. อุโบสถ ๓ ประเภท
ปกติอุโบสถ
ปฏิชาครอุโบสถ
ปาฏิหาริยอุโบสถ

บทที่ ๒ ว่าด้วยอุโบสถศีล
๑. องค์ประกอบของอุโบสถศีล
พระรัตนตรัย
การเข้าถึงพระรัตนตรัย
อุโบสถศีล ๘ สิกขาบท
๒. อธิบายอุโบสถศีล ๘ สิกขาบท
     อธิบายอุโบสถศีล ๘ สิกขาบท (๒)
๓. ข้อควรเว้นขณะรักษาอุโบสถ
๔. ข้อควรปฏิบัติขณะรักษาอุโบสถ

บทที่ ๓ ว่าด้วยการรักษาอุโบสถ
๑. ระเบียบพิธี
     ระเบียบพิธี (๒)
     ระเบียบพิธี (๓)
๒. คำประกาศองค์อุโบสถ
๓. คำขออุโบสถศีล

บทที่ ๔ ว่าด้วยอานิสงส์ของอุโบสถ
๑. โคปาลกอุโบสถ
๒. นิคคัณฐอุโบสถ
๓. อริยอุโบสถ

~~~~~~~~

จัดทำถวายโดย กสทช.