June 19 2024 21:53:18
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
การออกเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้กำลังใจและรับทราบปัญหาจากพื้นที่

         ในการสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ในทุกปีที่ผ่านนั้น คณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าคณะผู้ปกครองจะออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อเป็นการให้กำลังใจสนามสอบต่าง ๆ และรับทราบปัญหาของสนามสอบนั้น ๆ

         ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ อันเป็นวันสอบวันแรกนั้น ได้มีคณะผู้บริหารได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบในหลายพื้นที่ ขอประมวลภาพมาให้ชมในส่วนของภาพเบื้องต้นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ได้นำส่งมาให้ก่อนเป็นเบื้องต้น ...บรรยากาศการเปิดและตรวจเยี่ยมสนามสอบ จ.เชียงใหม่...บรรยากาศการตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ใน จ.นครสวรรค์

         อนึ่ง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ผู้ติดตามคณะผู้บริหารไปตรวจเยี่ยมสนามสอบสายต่าง ๆ และสนามสอบต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการบันทึกภาพไว้ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ กรุณาส่งภาพและบรรยายประกอบภาพ ได้ที่ [email protected]

กำหนดนักธรรมชั้นตรี วันที่ ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

         นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันจันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง

         ก็ขอเป็นกำลังให้กับผู้เข้าสอบ ในทุกสนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปีนี้นะครับ ถือเป็นขั้นต้นของผู้เข้ามาบวช หากอยู่ต่อไป ภูมิเหล่านี้ก็จะเป็นภูมิที่รักษาตนและเป็นภูมิในการศึกษาต่อไป แม้หากจะได้ลาสิกขาไป ความรู้ที่ได้รับการสั่งสอนมา ยังจะนำติดตัวไปสู่การปฏิบัติได้

ยก“สมเด็จพระสังฆราช”ตัวอย่างชาวพุทธ

         นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า ในวโรกาสที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี ครบ 8 รอบ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 นี้ วธ.ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของประเทศ จึงได้มอบหมายให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ดำเนินการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช ในช่วงระหว่างเดือนก.ย. – ต.ค.นี้ ทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ...อ่านต่อ (คมชัดลึก)...

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ถอดคำเทศนา พระสังฆราชลงซีดี

         ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ในฐานะกรรมการฝ่ายพิธีและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศล งานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระบรมราชูปถัมภ์ การจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระสังฆราช อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

         ซึ่งในปีนี้พระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดำเนินการจัดทำหนังสือที่คำเทศนาของสมเด็จพระสังฆราช และยังโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำคำเทศนาของสมเด็จพระสังฆราช ลงแผ่นซีดี เป็น MP3 ด้วย เพื่อให้คำเทศนาเข้าถึงคนรุ่นใหม่และทันต่อการใช้งานในอนาคต อ่านต่อ (ไทยรัฐ)

ขอให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล

         มส. ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังทำวัตรเช้า-เย็น จนกว่าจะทรงหายพระอาการประชวร

         สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มีบัญชาให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าจะทรงหายพระอาการประชวร...อ่านต่อ (พศ.)....ประกาศ...

บุคลากรปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้ง :
ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
รองแม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เลขานุการแม่กองธรรมฯ
เลขานุการรองแม่กองธรรมฯ
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานฯ
สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครนักธรรม
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

กระดาษคำตอบ นักธรรม
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ นักธรรม

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นักธรรม
แจ้งสถิติคงสอบ นักธรรม

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นักธรรม
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครธรรมศึกษา
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธรรมศึกษา
แจ้งสถิติคงสอบ ธรรมศึกษา

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธรรมศึกษา
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 57

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
gongtham 4 วัน
phng13 สัปดาห์
kris178 สัปดาห์
katathammo358 สัปดาห์
Sikarin388 สัปดาห์
krittayot403 สัปดาห์
Love Loei405 สัปดาห์
Somebody442 สัปดาห์
unc445 สัปดาห์
tonls446 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 123,230,098 ผู้เยี่ยมชม