July 21 2024 12:22:47
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
พิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระประยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๑

         สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระประยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ โดยในช่วงเช้า พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นประธานนำสวดมนต์ นางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษ

         ในช่วงบ่าย สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธี พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้เข้ารับรางวัลและใบประกาศนียบัตร นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวอาราธนา เรียนเชิญ เจ้าสำนักเรียน และผู้อำนวยการสถานศึกษา...ชมภาพและอ่านข่าว (ข่าว พศ.)...

พระสงฆ์โอดโรงเรียนลดชั่วโมงวิชาพระพุทธศาสนา

         วันที่ 16 ก.ย.52 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี 2552 จากนั้น พระธรรมโกศาจารย์อธิการบดี ม.มจร. กล่าวปาฐกถาเรื่อง “นโยบายวาระพระสงฆ์เข้มแข็งในสถานการณ์ปัจจุบัน” ว่า ในขณะที่รัฐบาลประกาศนโยบายไทยเข้มแข็ง พระสงฆ์ก็ควรใช้เป็นโอกาสในการร่วมดำเนินนโยบายดังกล่าวด้วย โดยการสร้างความเข้มแข็งในตัวเองเพื่อส่งเสริมศีลธรรม ทั้งนี้จุดแข็งของพระสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนคาดหวังคือ มีความรู้ในเรื่องธรรมมะ และการได้รับความเคารพจากพุทธศาสนิกชน ดังนั้นจึงไม่ควรไปทำลายจุดแข็งของตัวเอง และอย่าให้ใครมาดูถูกว่าไปเก่งในเรื่องที่ไม่ควรเก่ง...อ่านต่อ (ไทยรัฐ)...

หนุนวัด-สำนักเรียนส่ง "พระนวกะ" สอบนักธรรมตรี

         นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ผ่านมา สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวในการประชุมว่า ตามที่จะมีการจัดสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2552 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยนักธรรมชั้นตรีจะจัดสอบ 28 ก.ย.-1 ต.ค.นั้น ควรที่จะส่งเสริมให้พระนวกะ (พระบวชใหม่) เข้าสอบด้วย เพราะจะทำให้ได้เรียนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น จึงมอบให้ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวงไปหาแนวทางดำเนินงาน...อ่านต่อ (ไทยรัฐ)...

๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ ครบ ๗๓ ปี พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง

         กำหนดการบำเพ็ญกุศลฉลองอายุครบ ๗๓ ปี พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

         กำหนดการเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. คณะศิษยานุศิษย์ถวายมุทิตาสักการะ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ๓๐๐ รูป เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างวัดใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ สนง.แม่กองธรรมฯ ถวายสักการะ และเวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์ที่กุฎิดารากร

รบ ๒๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ๑๔ ก.ย. ๕๒

         สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระนามเดิมว่า "พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าฤกษ์" เป็นพระราชโอรส ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์และเจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก ประสูติในรัชกาลที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ.๑๑๗๑ ตรงกับวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช๒๓๕๒ เวลา ๔ ทุ่มเศษ ซึ่งเป็นวันเริ่มสวดมนต์ตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงพระราชทานตามศุภนิมิตว่า"พระองค์เจ้าฤกษ์" ดำรงพระยศอย่างพระองค์เจ้าในหระราชวังบวรสถานมงคล

         ในวาระที่ครบรอบ ๒๐๐ ปี ในวันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ฯ องค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดนิทรรศการพระราชประวัติ ณ ตำหนักล่าง วัดบวรนิเวศน์วิหาร ระหว่าง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ...อ่านต่อ...ม.มมร....

บุคลากรปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้ง :
ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
รองแม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เลขานุการแม่กองธรรมฯ
เลขานุการรองแม่กองธรรมฯ
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานฯ
สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครนักธรรม
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

กระดาษคำตอบ นักธรรม
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ นักธรรม

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นักธรรม
แจ้งสถิติคงสอบ นักธรรม

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นักธรรม
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครธรรมศึกษา
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธรรมศึกษา
แจ้งสถิติคงสอบ ธรรมศึกษา

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธรรมศึกษา
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 116

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
gongtham 1 สัปดาห์
phng18 สัปดาห์
kris182 สัปดาห์
katathammo363 สัปดาห์
Sikarin393 สัปดาห์
krittayot407 สัปดาห์
Love Loei409 สัปดาห์
Somebody446 สัปดาห์
unc450 สัปดาห์
tonls451 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 125,679,884 ผู้เยี่ยมชม