October 04 2023 09:54:00
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๑๐ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
กำหนดนักธรรมชั้นตรี วันที่ ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

         นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันจันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง

         ก็ขอเป็นกำลังให้กับผู้เข้าสอบ ในทุกสนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปีนี้นะครับ ถือเป็นขั้นต้นของผู้เข้ามาบวช หากอยู่ต่อไป ภูมิเหล่านี้ก็จะเป็นภูมิที่รักษาตนและเป็นภูมิในการศึกษาต่อไป แม้หากจะได้ลาสิกขาไป ความรู้ที่ได้รับการสั่งสอนมา ยังจะนำติดตัวไปสู่การปฏิบัติได้ สมกับที่ได้รับคำนำหน้าชื่อว่า "ทิด" หรือ "บัณฑิต" ด้วย

         การดำเนินการสอบที่ดำเนินได้ทุกสนามสอบ นับแต่ต้นในอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้ การส่งเสริมดังกล่าวย่อมอาศัยพระเถรานุเถระจัดการเรียนการสอน และจัดการสอบด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์จากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วยดีตลอดมา

         การจัดการเรียนการสอนและการสอบที่ยาวนานมาเช่นนี้ ย่อมอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกันจึงทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้ จึงไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันง่ายๆ แบบที่เห็นมาถึงยุคปัจจุบันนี้ได้

         พระเถรานุเถระในทั่วประเทศ ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่ช่วยทำให้เกิดสิ่งมหรรศจรรย์เช่นนี้ได้ พระคุณท่านทั้งหลายได้ช่วยรับภาระสั่งสอนพระภิกษุ-สามเณรในอาวาสของตน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ไทยต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน จนถึงส่งพระภิกษุสามเณรในสังกัดของตนเข้าสอบวัดความรู้ และร่วมกันจัดการสอบในสนามสอบทั่วประเทศ บทบาทเหล่านี้ เป็นบทบาทที่เกิดขึ้นจากความสามารถของพระเถรานุเถระทั้งหลายที่ควรนอบน้อมสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง หน้าที่การจัดการศึกษาอย่างเอาใจใส่อย่างนี้ สมกับเป็นผู้ร่วมสร้างชาติพัฒนาการศึกษาและสังคมมาในสังคมไทยในอดีต แม้ปัจจุบันก็ยังดำเนินการ

         ในส่วนของผู้เข้าสอบเอง ถือว่า ไม่ละทิ้งหน้าที่ของตน

         การศึกษานักธรรมนี้ ความหมายมิใช่เพียงการศึกษาแล้วเข้าสอบเท่านั้น หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี คือ การศึกษาเบื้องต้นที่พระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่จะต้องศึกษาตามปกติอยู่แล้ว เพราะหลักสูตรนี้ เอื้อไปถึงการมีสิ่งที่จะอำนวยต่อการรักษาพระวินัยของพระภิกษุสามเณรผุ้เข้ามาบวชอยู่แล้ว ผู้บวชบวชใหม่ จะเป็นฝ่ายอรัญญวาสี หรือ คามวาสี ก็ตาม อย่างไรก็ต้องศึกษาพระธรรมวินัยเหล่านี้ เพื่อรักษาตนอยู่แล้ว ผู้ใดจะอ้างว่า ไม่บวชมาเรียน นับว่า ยังไม่ถูกต้องนัก เพราะพระธรรมวินัยคือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก่อนนำมาปฏิบัติอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น พระวินัย ๒๒๗ ข้อ ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาวินัยนักธรรมชั้นตรี ก็ถือว่า เป็นเบื้องต้นที่ผู้มาบวชจะต้องเรียนรู้เพื่อรักษาตนเองอยู่แล้ว

         การเข้าสอบ ถือเป็นกำไรของสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้มา จะสอบได้หรือตกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ผู้เข้าสอบได้ นับว่า มีความพร้อมในส่วนตน ถือว่า มีความรู้เบื้องต้นในพระพุทธศาสนามากพอสมควร ปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฆ์ไทยในการส่งเสริมการศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาเมื่อเข้ามาบวช อย่างไรก็ต้องประกาศยกย่องทุกท่านที่มีอุตสาหะเรียนรู้ตลอดไตรมาสที่ผ่านมา ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสอบครับ

         พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ถือว่า ได้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับเป็นชาวพุทธ การอุปถัมภ์ทั้งการศึกษาและการสอบนี้ นับว่า ได้ช่วยกันรักษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้สืบเนื่องต่อไปในอนาคต พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีส่วนสำคัญในงานของคณะสงฆ์ครั้งนี้ในฐานะผู้อุปถัมภ์และสนับสนุนอย่างมากมายจนมิอาจกล่าวได้หมดสิ้น

         การสอบในสี่วันนี้ จึงเป็นการสอบที่สื่อไปถึงหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง ที่ไม่อาจกล่าวได้หมด เพราะเป็นความอัศจรรย์ของการจัดการสอบที่ดำเนินการมาอย่างมีรูปแบบ อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนมาช่วยกันดำเนินการ จึงทำให้ก้าวมาถึงปัจจุบันนี้ได้

         ในฐานะผู้ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ขอกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระ พระเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่ที่ท่านได้อุตสาหะจัดการเรียน การสอน และการสอบให้ดำเนินมาถึงปัจจุบันได้ ขอยกย่องท่านผู้เข้าสอบทุกท่าน และให้กำลังใจทุกท่านในการสอบครั้งนี้ และขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เอาใจใส่บำรุงพระพุทธศาสนา อุปถัมภ์การศึกษาสงฆ์ด้วยดีตลอดมา...

บุคลากรปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้ง :
ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
รองแม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เลขานุการแม่กองธรรมฯ
เลขานุการรองแม่กองธรรมฯ
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานฯ
สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครนักธรรม
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

กระดาษคำตอบ นักธรรม
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ นักธรรม

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นักธรรม
แจ้งสถิติคงสอบ นักธรรม

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นักธรรม
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครธรรมศึกษา
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธรรมศึกษา
แจ้งสถิติคงสอบ ธรรมศึกษา

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธรรมศึกษา
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 34

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
phng 2 สัปดาห์
gongtham 2 สัปดาห์
kris141 สัปดาห์
katathammo321 สัปดาห์
Sikarin351 สัปดาห์
krittayot365 สัปดาห์
Love Loei368 สัปดาห์
Somebody405 สัปดาห์
unc408 สัปดาห์
tonls409 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 109,502,795 ผู้เยี่ยมชม