October 26 2020 00:35:30
เมนู
หน้าแรก
รับข้อสอบ
รับข้อสอบ สำรอง ๑
รับข้อสอบ สำรอง ๒
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ติดต่อสำนักเรียน
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๒
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒๖-๒๙ ก.ย.
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๒
ปัญหา-เฉลย ธรรมศึกษา ๖๒
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก
ดาวน์โหลด

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๓
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๓
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๓
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ประกาศ

วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๓
นักธรรมชั้นตรี สอบวันที่ ๒๖ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
นักธรรมชั้นโท-เอก สอบวันที่ ๒ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ธรรมศึกษา สอบวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ธรรมศึกษา (เฉพาะ กศน., อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปบางส่วน)
สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓


การสมัครสอบธรรมสนามหลวง
ต้องสมัครกับสำนักเรียน
หรือที่สำนักเรียนกำหนดเท่านั้น

รายชื่อสำนักเรียน


ประกาศ ผลสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๒
เครื่องหมาย - มีในชั้นและช่วงชั้นใด
เท่ากับยังไม่ประกาศผล
หากชื่อ นามสกุล ฯลฯ ผู้สอบได้ตามประกาศนี้
สะกดผิดหรือมีข้อมูลอื่นใดไม่ตรงตามความเป็นจริง
ขอให้เจ้าสำนักเรียน มีหนังสือแจ้งขอแก้ไข
ถึงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓


กรณีถูกระงับผลสอบ
ให้สำนักเรียนแจ้งข้อมูลหลักฐานเพื่อขอแก้ไข
ภายในวันวิสาขบูชา (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ข้อมูลหลักฐานที่จะต้องแจ้ง:
๑. สำเนาประโยคเดิม
๒. สำเนาหนังสือสุทธิ
๓. สำเนาบัตรประชาชน
๔. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)


ประกาศ ผลการประกวดแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
กำหนดเข้ารับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา
ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา (แบ่งช่วงชั้นเรียนใหม่)
ขอบข่ายการเรียนการสอนธรรมศึกษา ๒๕๖๑


หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗)
หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาและอื่นๆ

ไลน์บริการสอบถามข้อมูล

เพิ่มเพื่อน
กระทู้เคลื่อนไหวล่าสุด
  กระทู้ ดู คำตอบ ตอบล่าสุด
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
สนามหลวง แผนกธรรม
9940 0 phng
27-07-2017 16:51
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
สนามหลวง แผนกธรรม
8820 0 phng
24-07-2017 17:33
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
สนามหลวง แผนกธรรม
9448 0 phng
22-07-2017 10:47
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐...
สนามหลวง แผนกธรรม
7915 0 phng
17-07-2017 13:36
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา...
สนามหลวง แผนกธรรม
29261 6 phng
17-07-2017 13:26
การสมัครสอบธรรมศึกษาแบบใหม่...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
10824 1 phng
03-09-2016 12:35
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙...
สนามหลวง แผนกธรรม
8258 0 phng
15-08-2016 14:57
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
15062 1 phng
29-12-2015 19:19
วีดิโอแนะนำวิธีค้นผลสอบธรรมสนามหลวง...
สนามหลวง แผนกธรรม
11308 0 phng
10-08-2015 17:19
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนกลาง ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
12945 1 phng
06-08-2015 17:13
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘...
สนามหลวง แผนกธรรม
14623 1 phng
06-08-2015 17:11
ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนและการสอบ...
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
8105 2 phng
28-07-2015 13:40
หนังสือแจ้งการปรับปรุงบัญชี และขอข้อมูล...
บอกกล่าวประชาสัมพันธ์
7788 2 phng
01-07-2015 19:35
แบบฟอร์ขอเข้าสอบ ๒๕๕๘...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
15515 3 phng
29-06-2015 13:34
แบบฟอร์มบัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้...
สนามหลวง แผนกธรรม
10751 1 katathammo
10-05-2015 16:28
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค มหานิกาย...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
44431 2 krittayot
08-01-2015 14:11
ผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา...
สนามหลวง แผนกธรรม
13187 1 phng
24-12-2014 12:15
กระดาษคำตอบธรรมศึกษาแบบฝน...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
13853 3 phng
04-11-2014 19:32
โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง...
สนามหลวง แผนกธรรม
8354 1 phng
07-10-2014 10:53
กระดาษคำตอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๗...
ติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ
19418 2 krittayot
23-09-2014 06:39
กระทู้จากกระดานข่าว
กระทู้ใหม่
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗...
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐...
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา...
กระทู้ยอดนิยม
ผลสอบ น.ธ.-ธ.ศ. พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 11 เม.ย. 2554)... [32]
ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๕ [10]
เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา... [6]
พูดคุยเรื่อง "บัญชีใบรับใบตอบ" รูปแบบใหม่ให้จัดพิมพ์เอง... [6]
สนามสอบที่อนุมัติแล้ว [5]
บทความล่าสุด
ตัดกรรมได้จริงหรือ
เพื่อพ่อ...
เพื่อความสุขของในหลวง มาสอบทดสอบธรรมในตนกันเถอะ...
ธรรมศึกษา : แก้ปัญหาสังคม (แท้งเถื่อน)
มองเป็นเห็นธรรม : ธรรมศึกษา เรียนแล้วได้อะไร...
ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส...
๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า...
พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการสอบธรรมศึกษา...
โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบ น.ธ.ชั้นโท - เอก และ ธ.ศ.ตรี - โท - เอก พ.ศ. ๒๕๕๒...
บัญชีรายนามผู้นำข้อสอบ นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒ ...
รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพฯ และสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภาค...
ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ
งานธรรมศึกษา....งานเล็กๆ ที่พระทำ.....แต่เป็นงานใหญ่ของสังคม...
๒ ล้านดวงใจ….สอบธรรม....เพื่อในหลวง
สาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ต : โปรแกรมดูดเว็บ สร้างความเดือดร้อนกันทั่วหน้า...
โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๒...
พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี...
พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบุรี...
ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ๑๔ ก.ย. ๕๒...
ครบทสวรรษการจัดการสอนธรรมศึกษาของวัดป่าสำราญจิต จ.ชัยภูมิ...
บทความยอดนิยม
  บทความ อ่าน เพิ่มโดย
» รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพฯ และสำนักเรียนคณะจังหวัดส่วนภูมิภ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
36804 webmaster
30/10/2009 15:02
» สถิติสอบธรรมสนามหลวง ปลื้ม-ธรรมศึกษายอดพุ่ง...
On: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
21181 webmaster
18/09/2009 18:35
» พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส...
On: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส
19024 webmaster
18/09/2009 18:32
» บัญชีรายนามผู้นำข้อสอบ นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒ ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
15334 webmaster
03/11/2009 22:41
» ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระส...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
13102 webmaster
06/01/2010 20:53
» โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบ น.ธ.ชั้นโท - เอก และ ธ.ศ.ตรี...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
12472 webmaster
04/11/2009 08:32
» โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี ๒...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
11757 webmaster
01/10/2009 19:38
» พิธีประทานประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จ.นนทบ...
On: สรรหาเรื่องนักธรรมและธรรมศึกษามาให้ชม
11583 webmaster
18/09/2009 18:39
» ตำนานการสอบพระปริยัติธรรม...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
9442 webmaster
18/09/2009 18:33
» ธรรมศึกษา : ธรรมาภิบาลแห่งชาติ...
On: สนามหลวง แผนกธรรม
9372 phrato
30/10/2009 13:28
» ตำนานการแปลพระปริยัติธรรม ในรัชกาลที่ ๕...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
9278 webmaster
18/09/2009 18:34
» การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๒...
On: การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
9219 webmaster
18/09/2009 18:36
» สาระความรู้ทางอินเตอร์เน็ต : โปรแกรมดูดเว็บ สร้างความเดือดร้อนกันทั...
On: สาระเรื่องอื่น ๆ ทั่วไป
8511 webmaster
13/10/2009 18:57
» พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี...
On: ข่าวสารการศึกษาสงฆ์จากสื่อ (ธศ.)
8476 webmaster
24/09/2009 20:40
» การทำสามีจิกรรม เพื่อความสามัคคีกัน อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข...
On: สาระเรื่องอื่น ๆ ทั่วไป
8469 webmaster
18/09/2009 18:21
BAD+BABAD+B7BAD+A4BAD+7BAD+12BAD+C1BAD+B7BAD+11BAD+267BAD+BBAD+C1BAD+B4
ดาวน์โหลดยอดนิยม
บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)... 73411
บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)... 73352
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 50522
บัญชีนักธรรมชั้นโท (ศ.๒)... 49601
กระดาษเขียนวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษา... 40403
บัญชีนักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)... 38787
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบ ธรรมศึกษา... 37756
บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)... 36800
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบนักธรรม... 32249
บัญชีธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)... 30329
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 28759
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๓... 26189
บัญชีต่างประเทศ ๒๕๕๘... 25363
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ นักธรรม... 25224
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ ธรรมศึกษา... 24986
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 23467
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๓... 21476
บัญชีส่งจำนวนธรรมศึกษา (สถ.)... 21297
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓... 20588
บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กรสถาบันการศึกษา... 20562
ข้อสอบและเฉลย นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๒... 20501
ใบคำร้องขอประกาศนียบัตรและข้อแก้ไข... 19447
บัญชีส่งจำนวนนักธรรม (สถ.)... 18905
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี (สงวน... 18784
ปัญหาและเฉลย นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๙... 17457
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๔... 16599
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๑... 15615
แบบแจ้งขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์... 15243
หนังสือเรื่องสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘... 15230
กระดาษเขียนตอบข้อสอบ นักธรรม... 14493
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๕๐... 14483
ปัญหาและเฉลย นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๑... 14313
โปรแกรมเปิดแฟ้มข้อสอบ (Adobe Acrobat ... 13717
ปัญหาและเฉลย ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑... 13565
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท (สงวนล... 13154
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๙... 12854
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี... 12755
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๘... 12714
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๗... 12563
ข้อสอบและเฉลย พ.ศ. ๒๕๔๕... 11788
ดาวน์โหลดมาใหม่
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก... 1673
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๓... 21476
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๖๓... 11220
วันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓... 20588
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท (ภาษาอ... 440
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี (ภาษา... 493
ปัญหาและเฉลย ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒... 4756
ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศ... 1876
ปัญหาและเฉลย นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๒... 5504
ปัญหาและเฉลย ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑... 13565
ปัญหาและเฉลย นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๑... 14313
ใบคำร้องขอประกาศนียบัตรและข้อแก้ไข... 19447
สถิติผลสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๕๙... 1348
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 23467
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ นักธรรม... 25224
บัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้ ธรรมศึกษา... 24986
ปัญหาและเฉลย นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๙... 17457
ปัญหาและเฉลย นักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕... 50522
กระดาษเขียนตอบข้อสอบ นักธรรม... 14493
ฟอร์มแจ้งข้อมูลสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เ... 4219
แบบแจ้งขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์... 15243
กระดาษเขียนวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษา... 40403
บัญชีต่างประเทศ ๒๕๕๘... 25363
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก (สงวน... 10930
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท (สงวนล... 13154
หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี (สงวน... 18784
ต่างประเทศ ธรรมศึกษา... 3024
ต่างประเทศ นักธรรม... 2847
หนังสือเรื่องสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘... 15230
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบ ธรรมศึกษา... 37756
บัญชีแจ้งจำนวนคงสอบนักธรรม... 32249
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอ... 9096
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นโ... 9054
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี... 12755
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นต... 11145
บัญชีส่งจำนวนนักธรรม (สถ.)... 18905
บัญชีนักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)... 38787
บัญชีนักธรรมชั้นโท (ศ.๒)... 49601
บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)... 73352
บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กรสถาบันการศึกษา... 20562
BAD+B4BAD+12ǹBAD+CBAD+2BAD+BŴBAD+B7BAD+11BAD+267BAD+BBAD+C1BAD+B4
ส่วนหนึ่งของบรรยากาศการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมโท-เอก

         วันที่ที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสอบสมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
         วันที่ที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี (ปราโมทย์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง เดินทางไปเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดนครสวรรค์ ๓ สนามสอบ คือ สนามวัดตากฟ้า สนามสอบวัดโพธาราม และสนามสอบวัดพุทธมงคลนิมิตร เพื่อรับทราบปัญหาและนำเสนอผู้ใหญ่ต่อไป...ชมภาพบรรยากาศ...

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ หนึ่งร้อยปีแห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นวันครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นรัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. ๒๔๑๑) รวมสิริดำรงราชสมบัติ ๔๒ ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีจอ (๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓) ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา

         พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร ให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู้ และวิทยาการแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และนำมาใช้บริหารประเทศให้ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช และมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ...อ่านต่อ...

วันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา

         วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย การออกพรรษานั้น ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า "ปวารณา" จัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยบัญญัติให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาสสามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน ... อ่านต่อ ...

การออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ น.ธ.ตรี ประจำปี ๒๕๕๓

         วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวันสอบสมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าคณะผู้ปกครอง ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

         ภาพชุดนี้ เป็นภาพบางส่วนของการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง ของผู้บิหาร ของพระเจ้าหน้าที่ และของเจ้าคระพระสังฆาธิการตามการปกครอง...ชมภาพบรรยากาศการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ...

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันมาฆบูชา

         วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อังกฤษ: Magha Puja) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาท

         วันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ...อ่านต่อ...

สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

กระดาษคำตอบ นักธรรม
พัสดุ-เอกสารหลังสอบ นักธรรม

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นักธรรม
แจ้งสถิติคงสอบ นักธรรม

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นักธรรม
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.
พัสดุ-เอกสารหลังสอบ ธ.ศ.

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธรรมศึกษา
แจ้งสถิติคงสอบ ธรรมศึกษา

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธรรมศึกษา
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 28

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
phng 4 วัน
kris 4 วัน
gongtham51 สัปดาห์
katathammo168 สัปดาห์
Sikarin198 สัปดาห์
krittayot212 สัปดาห์
Love Loei214 สัปดาห์
Somebody251 สัปดาห์
unc255 สัปดาห์
tonls256 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 69,217,663 ผู้เยี่ยมชม