April 29 2017 04:44:12
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๕๘
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
ดาวน์โหลดสมุดเซ็นเยี่ยม
คำปราศรัย วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
นักธรรม ขอแก้ไข
นักธรรม แจ้งสถิติคงสอบ
ธรรมศึกษา ขอแก้ไข
ธรรมศึกษา แจ้งสถิติคงสอบ
เรื่องสอบธรรม-ปัญหา-เฉลย
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ 2558)

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ฝ่ายธุรการ
ดาวน์โหลด
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๙
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๙
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นธ.
แจ้งสถิติคงสอบ นธ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นธ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธศ.
แจ้งสถิติคงสอบ ธศ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธศ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี

พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษาจัดพิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี โดยพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีมอบสื่อนิทรรศการว่า สืบเนื่องจากการ จัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี พร้อมทั้งนำเสนอโครงสร้างการบริหารงานและผลการดำเนินงาน ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานแม่กองบาลสนามหลวง ในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เมื่อเดือนพฤษภาคม ศกนี้ ที่ผ่านมานั้น สร้างความประทับใจเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการศึกษาสงฆ์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และผู้สนใจชมนิทรรศการพระปริยัติธรรมโครงสร้าง และรูปแบบการบริหารจัดการ รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการศึกษาสงฆ์ โดยพระสงฆ์ และเพื่อพระสงฆ์ ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่รับสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ได้ตระหนักว่า นิทรรศการดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้า และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษา สมควรที่จะดำเนินการขยายผลสู่สาธารณชนให้กว้างขวาง โดยการจัดทำเป็นสื่อนิทรรศการ ที่อำนวยประโยชน์และความสะดวก สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้างง่ายยิ่งขึ้น ในการนี้ ได้มอบให้กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ดำเนินการผลิตสื่อนิทรรศการดังกล่าว จำนวน ๑๖๐ ชุด ๆ ละ ๒๖ แผ่น โดยเผยแพร่ผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดซึ่งแล้วเสร็จและพร้อมจัดพิธีมอบในวันนี้

สำหรับการจัดพิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลีในครั้งนี้ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ รวม ๒ วัน โดยได้อาราธนาผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด ทุกจังหวัด และเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทั่วประเทศ รวมทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ รูป / คน เข้าร่วมพิธี และเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยจัดให้มีการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และแนวทางแก้ไขพร้อมกันไปด้วย

การจัดพิธีมอบสื่อนิทรรศการและการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา ได้รับความเมตตานุเคราะห์ในการดำเนินการผลิตสื่อนิทรรศการ จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ด้านวิชาการและวิทยากร จากพระพรหมโมลี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระธรรมวรเมธี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง และพระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ด้านสถานที่จัดพิธีและประชุมสัมมนา ได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม ให้ใช้อาคารสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในวัด พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือ จากพระภิกษุ สามเณร และศรัทธาประชาชนของวัดอาวุธวิกสิตารามเป็นอย่างดียิ่ง นางจุฬารัตน์ กล่าว.

จากนั้น พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทเปิดการประชุมพอสรุปได้ว่า....ยอมรับว่าพุทธศาสนิกชนของเรานั้น นับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษ ชาวพุทธที่มีอยู่ร้อยละ 90 มีความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ ตอบได้เลยว่า น้อย มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ คนไม่รู้มากกว่าคนรู้ ส่วนคนที่จะนำไปศึกษาและปฏิบัติจริงก็ยิ่งมีน้อยที่สุด แม้แต่พระสงฆ์ที่นำหลักทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง ๆ ก็มีน้อยเช่นกัน โดยที่พระสงฆ์ไม่ได้นึกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนา

พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด ต้องช่วยกัน โดยเฉพาะการศึกษาสงฆ์ ทุกวันนี้ทำกันตามมีตามเกิดไม่จริงจัง มีจริงจังก็ไม่เท่าไหร่ ซึ่งทางแม่กองธรรมเคยออกไปตรวจสนามสอบธรรมสนามหลวงตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ พบว่า การสอบ การออกใบประกาศก็ไม่มีคุณภาพ จึงคิดที่จะปรับปรุงให้เกิดคุณภาพ โดยการไม่เพิ่มสนามสอบ และส่งผู้แทนแม่กองธรรมออกไปดูแลสนามสอบ แต่ก็พบอุปสรรค คือ หลายจังหวัดขอขยายสนามสอบมากขึ้น จาก 1 แห่ง เป็น 5 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุสามเณร ทางแม่กองธรรมก็เข้าใจ แต่แม่กองธรรมจำเป็นต้องยุบสนามสอบในการรักษาคุณภาพของนักธรรมให้คงไว้ เพราะการขยายสนามสอบมาก ๆ ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง

“ตามหัวเมืองต่าง ๆ ไม่มีการเรียนการสอนธรรม-บาลี แต่ก็ส่งพระภิกษุสามเณร มาสอบธรรมสนามหลวงสอบกันได้อย่างไรโดยไม่ได้เรียนแล้วจะเอาอะไรมาสอบ ทำให้พระไม่มีความรู้ ไม่มีคุณภาพ ถ้าปล่อยให้การสอบธรรม - บาลี ไม่มีคุณภาพ พระที่จะเป็นนักธรรม ที่จะต้องเป็นเจ้าคณะพระสังฆธิการในอนาคต ไม่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ลองคิดดูว่า ต่อไปพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไร อาตมาขอฝากผู้แทนเจ้าคณะผู้ปกครองให้เข้าใจเรื่องนี้ และช่วยกันดูแลการศึกษาสงฆ์ให้มีคุณภาพ อีกทั้งจะทำอย่างไรให้พระสงฆ์นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและศรัทธาของพุทธศาสนิกชน” แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าว

อ้างอิง : ข่าวจาก พศ.
ร่วมพูดคุย
ยังไม่มีใครคอมเมนท์.
แสดงความเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.
คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 44,765,394 ผู้เยี่ยมชม