July 18 2024 03:33:39
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง

สำนักเรียน นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท-เอก
วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดสามพระยา
วัดชนะสงคราม
วัดเทพธิดาราม
วัดราชบุรณะ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดสามพระยา วัดสามพระยา
วัดภคินีนาถ
วัดเทพากร
คณะเขตบางพลัด
วัดเบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดสร้อยทอง วัดสร้อยทอง
วัดพรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
คณะเขตห้วยขวาง-พญาไท
วัดพระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดสระเกศ
วัดมหรรณพาราม
วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดมหาพฤฒาราม
วัดปทุมคงคา
วัดหัวลำโพง
วัดบพิตรพิมุข
วัดชัยชนะสงคราม
คณะเขตสัมพันธวงศ์
วัดยานนาวา วัดยานนาวา
คณะเขตยานนาวา
วัดราชสิงขร วัดราชสิงขร
คณะเขตบางคอแหลม
วัดเรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
วัดประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส วัดราชสิทธาราม
วัดกัลยาณมิตร
วัดอินทาราม
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
คณะเขตธนบุรี
วัดอนงคาราม วัดอนงคาราม
วัดพิชยญาติการาม
วัดทองนพคุณ
วัดทองธรรมชาติ
คณะเขตคลองสาน
วัดหิรัญรูจี
วัดโพธินิมิตร
วัดราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม
วัดอรุณราชวราราม
วัดหงส์รัตนาราม
วัดโมลีโลกยาราม
วัดนาคกลาง
วัดสังข์กระจาย
คณะเขตบางกอกใหญ่
วัดระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดดุสิดาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดดาวดึงษาราม
วัดคฤหบดี
วัดศรีสุดาราม
วัดชัยพฤกษมาลา
วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดรัชฎาธิษฐาน
คณะเขตทวีวัฒนา วัดโกมุทพุทธรังสี
วัดอมรคีรี
วัดราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม วัดปากน้ำ
วัดปากน้ำ วัดปากน้ำ
วัดนิมมานรดี
คณะเขตภาษีเจริญ
วัดบุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์
วัดชัยฉิมพลี
คณะเขตบางแค
คณะเขตหนองแขม
คณะเขตมีนบุรี วัดบำเพ็ญเหนือ วัดแสนสุข
วัดแสนสุข
คณะเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
คณะเขตลาดกระบัง วัดลานบุญ
คณะเขตหนองจอก วัดหนองจอก
คณะเขตราษฎร์บูรณะ วัดสารอด วัดสารอด
คณะเขตทุ่งครุ
คณะเขตบางขุนเทียน วัดเลา
คณะเขตบางบอน วัดบางบอน
คณะเขตพระโขนง-บางนา วัดบางนานอก วัดยาง
วัดบางนาใน
วัดศรีเอี่ยม
คณะเขตสวนหลวง วัดยาง
คณะเขตประเวศ
วัดกระทุ่ม
คณะเขตคลองเตย-วัฒนา วัดคลองเตยใน
วัดคลองเตยใน
วัดเทพลีลา วัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
คณะเขตบางกะปิ
คณะเขตลาดพร้าว วัดลาดปลาเค้า
คณะเขตบึงกุ่มวัดนวลจันทร์
วัดเสมียนนารี วัดเสมียนนารี วัดเสมียนนารี
คณะเขตบางเขน-จตุจักร
คณะเขตสายไหม
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ วัดดอนเมืองวัดดอนเมือง
วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดบวรนิเวศวิหาร
- วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
- วัดดวงแข
- วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดโสมนัสวิหาร
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดบรมนิวาส
วัดสัมพันธวงศ์
วัดราชาธิวาสวิหาร
วัดนรนาถสุนทริการาม
วัดพระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดธาตุทอง
วัดธรรมมงคล
วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดเขมาภิรตาราม
- วัดบางขวาง
- วัดมัชฌันติการาม
วัดเขมาภิรตาราม
คณะจังหวัดนนทบุรี (ธ) วัดราษฎร์นิยม
วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดทองเนียม
วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดบวรมงคล
- วัดพุทธบูชา
- วัดเชิงเลน
วัดบุปผาราม :
- วัดบุปผาราม
- วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
- วัดเครือวัลย์
วัดสัมพันธวงศ์ :
- วัดสามัคคีสุทธาวาส
- วัดราษฎร์บำรุง
- วัดทองเนียม
- วัดท่าข้าม
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม :
- วัดผ่องพลอยวิริยาราม
- วัดจินดิตวิหาร
- วัดสัมมาชัญญาวาส
- วัดทิพพาวาส
- วัดลำผักชี
- วัดอโศการาม
- วัดหัวลำภูทอง
- วัดอาษาสงคราม
- วัดพญาปราบปัจจามิตร
- วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม
วัดอาษาสงคราม วัดอาษาสงคราม
บุคลากรปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้ง :
ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
รองแม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เลขานุการแม่กองธรรมฯ
เลขานุการรองแม่กองธรรมฯ
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานฯ
สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครนักธรรม
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

กระดาษคำตอบ นักธรรม
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ นักธรรม

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นักธรรม
แจ้งสถิติคงสอบ นักธรรม

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นักธรรม
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครธรรมศึกษา
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธรรมศึกษา
แจ้งสถิติคงสอบ ธรรมศึกษา

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธรรมศึกษา
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 42

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
gongtham 3 วัน
phng17 สัปดาห์
kris182 สัปดาห์
katathammo362 สัปดาห์
Sikarin392 สัปดาห์
krittayot407 สัปดาห์
Love Loei409 สัปดาห์
Somebody446 สัปดาห์
unc449 สัปดาห์
tonls450 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 125,355,626 ผู้เยี่ยมชม