May 26 2024 19:29:46
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๒

         คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๒ (สมัยที่ ๒)

         วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท และ นักธรรมชั้นเอก ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งการสอบ "นักธรรม" นี้ เป็นการสอบเฉพาะของพระภิกษุ - สามเณร เท่านั้น

         และวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นวันสอบธรรมสนามหลวง "สอบธรรมศึกษา" เป็นการสอบเฉพาะของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่สมัครเข้าสอบ

         เนื้อหาของคำปราศรัย เนื่องในการเปิดสอบสมัยที่ ๒ สำหรับนักธรรมชั้นโท - เอก และ ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ดังนี้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++         ท่านผู้เป็นประธาน กรรมการ และนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงทั้งหลาย

         วันนี้ เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวง สมัยสอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการสอบนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก และธรรมศึกษาทุกชั้น โอกาสนี้ขอปรารภกับท่านทั้งหลายตามสมควร

         พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคม เป็นพลังที่สร้างสรรค์บูรณาการ เป็นสถาบันที่ถ่ายทอดและปลูกฝังวัฒนธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกเป็นชาติ ซึ่งมีความสำคัญต่อบ้านเมือง ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการรับรูปแบบวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากขึ้น เป็นเหตุให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อันมีผลกระทบต่อจิตใจ ค่านิยมและความเชื่อถือของประชาชน

         การที่นักเรียนทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรพระปริยัติธรรม ทั้งหลักสูตรนักธรรม และหลักสูตรธรรมศึกษา ย่อมได้พื้นฐานคือความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวพุทธ เมื่อวัฒนธรรมไทยโดยส่วนใหญ่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน นักเรียน ทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดรักษาวัฒนธรรมของชาติอีกทางหนึ่ง การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประโยชน์ที่ได้นอกจากจะเกิดความสงบสุขแก่ตนแล้ว ยังมีผลต่อความสุขของครอบครัว และความสงบเรียบร้อยของสังคมประเทศชาติด้วย

         การสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้ นอกจากเป็นการทดสอบความรู้ของตนตามภูมิธรรมชั้นนั้น ๆ แล้ว ยังได้ประพฤติสุจริตธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมในการจัดสอบ ท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่ชาติบ้านเมือง

         ขอขอบคุณ และอนุโมทนาในกุศลกิจของทุกฝ่าย ที่ช่วยกันสนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้

         ขออานุภาพแห่งคุณพระไตรรัตน์ และความดีอันพิสุทธิ์ที่ทุกท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญมาโดยตลอด จงประมวลเป็นพลวปัจจัยบันดาลให้ทุกท่าน จงถึงความงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน เทอญฯ

(พระพรหมมุนี)
แม่กองธรรมสนามหลวง


วัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพมหานครเอกสารคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง
...เอกสาร คำปราศรัยแม่กองธรรม หน้าที่ ๑...
...เอกสาร คำปราศรัยแม่กองธรรม หน้าที่ ๒...
บุคลากรปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้ง :
ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
รองแม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เลขานุการแม่กองธรรมฯ
เลขานุการรองแม่กองธรรมฯ
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานฯ
สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครนักธรรม
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

กระดาษคำตอบ นักธรรม
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ นักธรรม

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นักธรรม
แจ้งสถิติคงสอบ นักธรรม

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นักธรรม
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ใบสมัครธรรมศึกษา
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธรรมศึกษา
แจ้งสถิติคงสอบ ธรรมศึกษา

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธรรมศึกษา
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 37

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
gongtham< 5 นาที
phng10 สัปดาห์
kris174 สัปดาห์
katathammo355 สัปดาห์
Sikarin385 สัปดาห์
krittayot399 สัปดาห์
Love Loei401 สัปดาห์
Somebody438 สัปดาห์
unc442 สัปดาห์
tonls443 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.09 วินาที 121,636,034 ผู้เยี่ยมชม