September 23 2023 11:33:04
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๑๐ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
สองล้านวัยใส เข้าสอบธรรม
สองล้านวัยใส เข้าสอบธรรม
ธรรมะ หลายคนอาจมองว่ามีความสำคัญลดน้อยลงเรื่อยๆ

แต่เชื่อไหมว่า เยาวชนหลายคนยังเห็นความสำคัญ ใฝ่เรียนรู้แสงสว่างแห่งปัญญา

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรม "สอบธรรมศึกษา...สร้างความดีเพื่อพ่อหลวง" มีผู้สนใจเข้าสอบถึง 1,833,016 คน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 90 เป็นเยาวชน นักเรียน

การสอบธรรมศึกษา สานต่อพระพุทธศาสนาและสร้างความดีได้อย่างไร มาฟังทรรศนะวัยใสกัน

วิริเยนะ ทุกฺขมจฺเจติ - บุคคลจะรอดพ้นความทุกข์ด้วยความเพียร พุทธศาสนสุภาษิตที่ น้องมิงค์ ด.ญ.ไพริน จเรฤทธิ์ นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียน สีตบุตรบำรุง เขตปทุมวัน จดจำและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้จากการเรียนธรรมศึกษา

น้องมิงค์กล่าวเพิ่มเติมถึงการเรียนและการสอบธรรมศึกษาว่า

"ปัจจุบันเท่าที่ทราบหลายโรงเรียนมีการเปิดสอนและสอบซึ่งจะเป็นผลดีกับตัวนักเรียนเอง เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ นำความรู้เรื่องอื่นๆ อาทิ พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า หรือนิทานชาดก มาปรับใช้ได้ นอกจากนี้ หลักธรรมหรือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นแนวทางให้หนูและเพื่อนๆ จดจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้"ด้าน น้องแซร่า ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ เครื่องสาย นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา กล่าวว่า วิชาธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องน่าเบื่อแต่กลับให้ประโยชน์มากมายกับผู้เรียน

"เชื่อว่าทุกคนรู้จักคำว่าบุญและบาป นั่นแสดงว่าทุกคนต่างรู้จักส่วนหนึ่งของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แต่หากจะให้รู้จริงมากขึ้นควรศึกษา และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ แม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้นำหลักธรรมะมาปรับใช้มากนัก แต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เชื่อว่าสิ่งที่เราเคยศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขแน่นอน"นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา กล่าวว่า การสนองงานคณะสงฆ์และสนับสนุนการเรียนธรรมศึกษาในทุกภูมิภาค ของสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดถึงพุทธศาสนพิธีที่ถูกต้อง

"ในปี 2552 นี้ มหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันจัดสอบธรรมศึกษา...สร้างความดีเพื่อพ่อหลวง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา การสอบยังมุ่งหวังให้นักเรียนผู้เรียนธรรมศึกษาทั่วประเทศเข้าถึงวิญญาณแห่งความเป็นไทย เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เกิดความเคารพและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งยังส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาพระสงฆ์ ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดด้วย"

การจัดสอบธรรมศึกษา... สร้างความดีเพื่อพ่อหลวงในปีนี้ดำเนินการเปิดสนามสอบที่ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดของแต่ละภาคพร้อมกันทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

ในกรุงเทพฯ จัดที่โรงเรียนวัดราชบพิธฯ เขตพระนคร, ภาคกลาง โรงเรียนวินิตศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี, ภาคเหนือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ภาคใต้ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และภาคอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

วิชาที่สอบในระดับชั้นธรรมศึกษา ตรี โท เอก ได้แก่ เรียงความ กระทู้ธรรม วิชาธรรมวิภาค วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย

อ้างอิง : ข่าวสดรายวัน วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6640 หน้า 24
คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 109,104,281 ผู้เยี่ยมชม