September 29 2023 00:46:09
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๑๐ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ข่าวสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 22-10-2013 13:39
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑,
๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๒, ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๐ (๕ คู่สาย) โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๒๑๔๒
เว็บไซต์ https://www.gongtham.net

วันที่ ๑๓ - ๑๖ ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้เปลี่ยนวิธีรับข้อสอบระบบใหม่ผ่านออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต โดยสนามสอบต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๑,๐๒๗ แห่ง สามารถรับข้อสอบทางอินเตอร์เน็ตล่วงหน้าก่อน ๓ วัน ที่เว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง https://www.gongtham.net เมื่อผู้รับใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่าน จะมีแฟ้มข้อสอบทั้ง ๔ วิชา คือวิชากระทู้ วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย ตามลำดับ แล้วให้บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อถึงวันสอบจะได้รับรหัสผ่าน (Password) ทาง SMS หรือ E-Mail สำหรับเปิดแฟ้มข้อสอบ แล้วให้ถ่ายสำเนาหรือนำข้อสอบฉายบนจอโปรเจคเตอร์ให้นักเรียนสอบได้ทันที

การจ่ายข้อสอบระบบใหม่นี้เป็นการกระตุ้นให้สนามสอบมีมาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น และวิธีใหม่นี้สนามสอบทั่วประเทศจะได้รับข้อสอบพร้อมกัน ทำให้เกิดความเรียบร้อยยิ่งขึ้น

การดำเนินการครั้งนี้ ได้รับความอุปถัมภ์จากคุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนการส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของประธานสนามสอบ ทั่วประเทศทั้ง ๑,๐๒๗ แห่ง สนามละ ๒ หมายเลข นักเรียนสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลาพร้อมกันทั่วประเทศไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด ทั้งได้รับการอนุโมทนาจากสนามสอบทั่วประเทศเป็นอย่างดี นับเป็นครั้งแรกที่คณะสงฆ์ได้นำวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาอย่างแพร่หลายและทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ

อนึ่งในวันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤศจิกายน จะมีการสอบนักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก และวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน จะมีการสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ ทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดส่งข้อสอบระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต และส่งรหัสเปิดข้อสอบทาง SMS ไปยังสนามสอบต่างๆ ทั่วประเทศประมาณ ๕,๐๐๐ แห่งเช่นเดียวกัน
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 109,308,837 ผู้เยี่ยมชม