September 29 2023 00:49:27
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๑๐ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
งาน ๒๔ ปี การสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 16-04-2013 16:05
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

กำหนดการ
บำเพ็ญกุศล ๒๔ ปี การสถาปนา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ ๒๐-๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
~~~~~~~~

วันเสาร์ ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระบูรพาจารย์
สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้ง ๑๘ พระองค์

เวลา ๑๔.๐๐ น.
- แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา และสดับปกรณ์โดยลำดับ

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
พิธีบำเพ็ญกุศล ๒๔ ปี การสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา ๑๐.๒๑ น.
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น.
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในงาน
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหารตั้งสัตยาธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระกุศลพระพรชัยมงคลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
- เปิดพระอุโบสถคณะรังษี พระวิหารคณะรังษี ให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะบูชาพระพุทธรูปสำคัญของวัด สักการะบูชาปิดทองพระไพรีพินาศ ณ พระวิหารคณะรังษี

เวลา ๑๗.๐๐ น.
- พระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม น้อมถวายเป็นกุศลพระพรชัยมงคลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถคณะรังษี

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
- เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน และรับสิ่งมงคลสักการะที่ระลึก
- บริจาคบูชาสิ่งมงคลสักการะที่ระลึกเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี บูชาพระวัดรังษีสุทธาวาส ที่ระลึก ๒๔ ปี การสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช

โทร.๐-๒๒๘๒-๒๔๔๗, ๐-๒๖๒๗-๒๕๐๐, ๐-๒๒๘๑-๙๕๕๔, ๐๘๑-๙๓๕-๕๗๕๔ โทรสาร.๐-๒๖๒๗-๒๕๐๑

ดูเพิ่มเติมได้ที่:
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
แก้ไขโดย phng เมื่อ 18-04-2013 13:36
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 109,308,960 ผู้เยี่ยมชม