July 18 2024 03:41:29
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
งาน ๑ ศตวรรษสนามหลวงแผนกธรรม
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 03-04-2013 20:08
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

กำหนดการบำเพ็ญกุศลและประชุมสัมมนาวิชาการ
เนื่องในมงคลสมัย “๑ ศตวรรษสนามหลวงแผนกธรรม”
ณ มณฑลพิธีลานหน้าพระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
วันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖


วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๔๕ น. ทุกฝ่ายพร้อม ณ มณฑลพิธี

เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ๑ ศตวรรษสนามหลวงแผนกธรรม

เวลา ๐๙.๑๕ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการสอนและการออกข้อสอบ”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์/ผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ปาฐกถา เรื่อง “สนามหลวงแผนกธรรมในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต”
โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดประยุรวงศาวาส

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐๐ รูป สดับปกรณ์

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทุกฝ่ายพร้อม ณ มณฑลพิธี
- สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ
ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระพรหมมุนี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวถวายรายงาน
- เจ้าประคุณสมเด็จฯ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานสัมโมทนียกถา
- พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. การอภิปราย เรื่อง “การจัดการศึกษาธรรมศึกษาในต่างประเทศ : โอกาส ปัญหา
และอุปสรรค” กล่าวนำอภิปราย โดย
- พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง วัดสัมพันธวงศ์
- พระธรรมภาวนาวิกรม ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง วัดไตรมิตรวิทยาราม และมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย
- พระปัญญาพุทธิวิเทศ วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลี่ สหราชอาณาจักร
- พระครูวรกิตติโสภณ วัดนาคปรก
- พระครูสังฆรักษ์ อำพน สุธีโร วัดป่าธรรมรัต ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ดำเนินการอภิปรายโดย พระชินวงศเวที ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง วัดตรีทศเทพ

เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระธีรญาณมุนี รองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๑ กล่าวปิดประชุม

หมายเหตุ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบแข่งขันธรรมศึกษาชั้นตรี,ชั้นโท,ชั้นเอก ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา,อุดมศึกษา
(ต้องถึงสถานที่สอบก่อนเวลา ๓๐ นาที สถานที่สอบคือ โรงเรียนบวรนิเวศ เขตพระนคร)

เวลา ๑๒.๐๐ น. ประกาศผลผู้ชนะเลิศ ๓ อันดับของทุกชั้นทุกระดับ และมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา

สอบถามเพิ่มเติมที่: พระครูโสภณเมธาวัฒน์ โทร.๐๘๑-๘๐๕-๒๘๙๙
แก้ไขโดย phng เมื่อ 05-04-2013 17:04
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 125,356,070 ผู้เยี่ยมชม