July 25 2024 04:25:11
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
หนังสือ เรื่องสอบธรรมฯ พ.ศ. 2555
gongtham
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 01-03-2013 14:19
Super Admin


ข้อความ: 46
เข้าร่วม: 14.09.10

หนังสือ เรื่องสอบธรรม ของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. 2555

https://www.gongt...555_v2.pdf

หมายเหุต:
หนังสือเรื่องสอบธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ที่พิมพ์แล้ว และได้ดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้) มีข้อข้อผิดพลาด ดังนี้

๑. หน้า ๒๘๗ ในส่วนของปัญหาและเฉลยธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ข้อที่ ๑๒.
คำถาม: พระมหาบุรุษบรรลุอาสวักขยญาณ ทำให้ได้พระนามอะไร? ก.ภควา ข.อรหํ ค.สุคโต ง.โลกวิทู

ในหนังสือเขียนเฉลยผิดไว้เป็น ก. ภควา ที่ถูกต้องคือ ข.อรหํ

๒. หน้า ๒๘๘ ในส่วนของปัญหาและเฉลยธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ข้อที่ ๑๓.
คำถาม: หลังจากตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ร่มไม้ใด? ก.พระศรีมหาโพธิ์ ข.ราชายตนะ ค.อชปาลนิโครธ ง.มุจลินท์

ในหนังสือเขียนเฉลยผิดไว้เป็น ข. ราชายตนะ ที่ถูกต้องคือ ก.พระศรีมหาโพธิ์

๓. หน้า ๒๘๘ ในส่วนของปัญหาและเฉลยธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ข้อที่ ๑๓.
คำถาม: ผู้ที่สามารถเข้าใจได้ ต่อเมื่อคนอื่นอธิบายความ ตรงกับข้อใด? ก. อุคฆฏิตัญญู ข. วิปจิตัญญู ค. เนยยะ ง. ปทปรมะ

ในหนังสือเขียนเฉลยผิดไว้เป็น ก.อุคฆฏิตัญญู ที่ถูกต้องคือ ข. วิปจิตัญญู

หลายท่านอาจสงสัยว่า ใบเฉลยเจาะรูที่ให้คะแนนจริง ๆ นั้นผิดด้วยหรือเปล่า?
ตอบได้ว่า ไม่ผิดครับ เพราะว่าใบเฉลยที่นำไปเจาะรู / ต้นแบบที่ตรวจด้วยคอมพิวเตอร์นั้น ทำจากใบเฉลยที่ผู้ออกข้อสอบโดยตรง และจัดทำก่อนที่จะทำหนังสือเล่มนี้
ถ้าตรวจสอบกับเฉลยที่อยู่ในหน้ารวม (หน้า ๒๙๗) จะพบว่าตรงกับเฉลยจริง แต่ผู้จัดทำรูปเล่มต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้อ่าน จึงได้พิมพ์คำตอบตามหลังทุกข้อ และไม่ได้ตรวจทานคำตอบตามแต่ละข้อให้เรียบร้อย

ด้านล่างนี้เป็น ตัวอย่างใบตอบที่นำมาจากเครื่องตรวจใบตอบ
ใบแรกเป็นใบตอบที่ได้คะแนนจากข้อ ๑๒ ๑๓ และ ๑๔ ส่วนใบตอบหลังไม่ได้คะแนนจากข้อที่ ๑๒ ๑๓ และ ๑๔

www.gongtham.net/docs/2555/exampaper_2555_adv_buddha_p1.jpg
ตอบถูกต้อง 31 ข้อ (12 13 14 ตอบถูกต้อง)

www.gongtham.net/docs/2555/exampaper_2555_adv_buddha_p2.jpg
ตอบถูกต้อง 8 ข้อ (12 13 14 ตอบผิด)

ขอกราบขอบพระคุณ ปภาโต ภิกขุ ที่ร้องเรียนมาทาง email
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถิติแผนกข้อมูล
แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 05-03-2013 13:10
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 126,164,855 ผู้เยี่ยมชม