September 22 2023 06:26:50
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๕
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๑๐ พฤศจิกายน
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
รหัสสนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 30-08-2013 18:27
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

สนามสอบนักธรรมชั้นตรี
รหัส : ชื่อสนามสอบ
๑๑๑๖๐๐๑ : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๑๑๒๑๐๐๒ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๑๑๒๓๐๐๓ : วัดสามพระยา
๑๑๒๔๐๐๔ : วัดพระพิเรนทร์
๑๑๒๖๐๐๕ : วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๑๓๑๐๐๖ : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๑๑๓๒๐๐๗ : วัดสร้อยทอง
๑๑๓๓๐๐๘ : วัดพรหมวงศาราม
๑๑๓๖๐๐๙ : วัดยานนาวา
๑๑๓๗๐๑๐ : วัดราชสิงขร
๑๑๔๒๐๑๑ : วัดยาง
๑๑๔๔๐๑๒ : วัดเทพลีลา
๑๑๔๕๐๑๓ : วัดนวลจันทร์
๑๑๔๖๐๑๔ : วัดเสมียนนารี
๑๑๔๗๐๑๕ : วัดดอนเมือง
๑๑๔๙๐๑๖ : วัดแสนสุข
๑๑๕๐๐๑๗ : วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
๑๑๕๑๐๑๘ : วัดบำรุงรื่น
๑๑๕๒๐๑๙ : วัดหนองจอก
๑๑๕๗๐๒๐ : วัดประยุรวงศาวาส
๑๑๖๐๐๒๑ : วัดอนงคาราม
๑๑๖๔๐๒๒ : วัดสารอด
๑๑๖๕๐๒๓ : วัดเลา
๑๑๖๖๐๒๔ : วัดราชโอรสาราม
๑๑๖๘๐๒๕ : วัดราชสิทธาราม
๑๑๗๕๐๒๖ : วัดระฆังโฆสิตาราม
๑๑๘๔๐๒๗ : วัดกาญจนสิงหาสน์
๑๑๘๖๐๒๘ : วัดชัยพฤกษมาลา
๑๑๘๘๐๒๙ : วัดปากน้ำ
๑๑๙๐๐๓๐ : วัดบุณยประดิษฐ์
๑๑๙๓๐๓๑ : วัดปุรณาวาส
๑๑๐๑๐๓๒ : วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๑๑๓๐๓๓ : วัดพระศรีมหาธาตุ
๑๑๑๕๐๓๔ : วัดอาวุธวิกสิตาราม
๑๑๐๒๐๓๕ : วัดอาษาสงคราม
๑๑๐๑๐๓๖ : วัดเขมาภิรตาราม

สนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก
รหัส : ชื่อสนามสอบ
๑๒๐๘๐๐๑ : วัดสามพระยา
๑๒๑๖๐๐๒ : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๑๒๑๑๐๐๓ : วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๒๕๓๐๐๔ : วัดราชสิทธาราม
๑๒๖๐๐๐๕ : วัดระฆังโฆสิตาราม
๑๒๗๓๐๐๖ : วัดปากน้ำ
๑๒๓๔๐๐๗ : วัดแสนสุข
๑๒๕๐๐๐๘ : วัดเลา
๑๒๒๗๐๐๙ : วัดยาง
๑๒๓๒๐๑๐ : วัดดอนเมือง
๑๒๐๑๐๑๑ : วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๒๐๗๐๑๒ : วัดราษฎร์บำรุง
๑๒๐๒๐๑๓ : วัดอาษาสงคราม
แก้ไขโดย phng เมื่อ 30-08-2013 18:48
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 109,061,173 ผู้เยี่ยมชม