June 26 2024 00:36:02
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
หลักการเรียงข้อมูลธรรมศึกษา
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 07-09-2012 22:14
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

หลักการเรียงข้อมูลธรรมศึกษา
ตามประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่อง กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักเรียนส่วนกลาง ดูข้อ ๕.
สำนักเรียนส่วนภูมิภาค ดูที่ภาคผนวก (ข)

สังกัดองค์กร/สถาบัน แต่ละแห่ง ที่อยู่ในสังกัดวัดและสนามสอบเดียวกัน
จัดเรียงข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
๑. เรียงชื่อตามลำดับพยัญชนะ หากชื่อซ้ำกัน ให้เรียงนามสกุลตามลำดับพยัญชนะ
(แม่ชี ควรเรียงลำดับไว้ก่อนบุคคลอื่นๆ)
๒. หากมีชื่อและนามสกุลซ้ำกัน ให้เรียงอายุจากมากไปหาน้อย

เฉพาะสังกัดองค์กร/สถาบัน ที่เป็นสถานศึกษา
ที่มีการจัดส่ง/จัดสอบเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถานศึกษานั้นๆ
การเรียงลำดับข้างต้นนั้นให้อยู่ในแต่ละชั้นเรียนและห้องเรียน
ถ้ามีบุคคลอื่น เช่น ผู้อำนวยการ, ผู้บริหาร, ครู, ผู้ปกครอง ฯลฯ
เข้าสอบร่วมในชั้นและห้องเรียนเดียวกับนักเรียน/นักศึกษา
ให้จัดเรียงลำดับไว้ก่อนนักเรียน เว้นแต่ไม่ได้สอบร่วม ให้จัดลำดับเรียงไว้ต่างหาก

เฉพาะเรือนจำ / ทัณฑสถาน ฯลฯ
การจัดเรียงตามลำดับข้างต้นนั้น ควรจัดเรียงตามประเภท-เขต-แดน

*** เรียงข้อมูลที่บัญชี ศ.๕, ศ.๖ เท่านั้น ***

มีบางแห่งที่ต้องการจะแยกประเภทผู้สอบออกเป็นชาย-หญิง ก็สามารถแยกได้
โดยแต่ละประเภทต้องใช้หลักการเรียงเบื้องต้น
คือ เรียงลำดับพยัญชนะของชื่อ-นามสกุล และอายุมากก่อนน้อย

และอนุญาตให้ใช้หลักการเรียงตามข้อ ๑-๒ ได้
โดยที่ไม่ต้องแยกห้องเรียน หรือไม่ต้องแยกชั้นเรียนและห้องเรียน
ทั้งนี้ควรคำนึงด้วยว่าจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่
ในการจัดห้องสอบสำหรับสอบในสนามสอบตนเอง ตลอดถึงการแจ้งผลสอบและจัดมอบใบประกาศนียบัตร
(ผลกระทบใดๆ ก็ไม่ควรเป็นเหตุอ้างที่จะละเลยเพิกเฉยต่อการจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ)

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เว้นวันพระและวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 19.00 น. ***
ฝ่ายสถิติ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
โทร.0-2629-0961 ต่อ 118 หรือ 119
โทร.0-2629-0962 ต่อ 118 หรือ 119
โทร.0-2280-7682 ต่อ 118 หรือ 119
แก้ไขโดย phng เมื่อ 12-09-2012 17:41
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 16-09-2012 15:08
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

รูปแบบการเรียงข้อมูลธรรมศึกษาแบบเดิม
ที่พิมพ์ลงไว้ในหนังสือ "เรื่องสอบธรรมสนามหลวง"
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๔
มีการกำหนดให้เรียงอายุมากก่อนอายุน้อย เป็นหลัก

ระเบียบปฏิบัติปี พ.ศ. ๒๕๕๕
กำหนดให้เรียงตามลำดับพยัญชนะของชื่อและนามสกุล เป็นหลัก
 
phng
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 13-08-2013 17:03
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ว่าด้วยเรื่องการเรียงข้อมูลอีกครั้ง
เนื่องจากมีการถามเพราะสงสัยหรือไม่เข้าใจชัดเจนในข้อความตามระเบียบ

สนามสอบเดียวกัน ไม่มีโรงเรียนอื่นสอบร่วม
การเรียงเน้นลำดับดังนี้คือ
๑. ชื่อและนามสกุล ตามลำดับพยัญชนะ (ก-ฮ)
๒. อายุ ตามลำดับ พ.ศ. และเดือนเกิด (พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๔๙ และเดือน ๑-๑๒)

ไม่บังคับการแยกชายหญิง ถ้าประสงค์จะแยกก็ให้แยกก่อนการจัดเรียง
และไม่บังคับการแยกชั้นและห้องคือ ป.๔-๖, ม.๑-๖, ...
ถ้าประสงค์จะแยกก็ให้แยกก่อนการจัดเรียง

เรื่องตัวเลข
เลขประจำตัวประชาชน / พ.ศ. / เดือน
ขณะพิมพ์ลงฟอร์มในแฟ้มคอมพิวเตอร์ใช้เลขอารบิก และไม่ต้องเว้นวรรค
แบบฟอร์มจะแสดงเป็นเลขไทยเองในรายการที่บังคับเป็นไทย
(เลขประจำตัวประชาชน บังคับเป็นเลขอารบิก)
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 123,696,572 ผู้เยี่ยมชม