June 19 2024 19:47:32
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
กำหนดวันสอบธรรม ๒๕๕๔ (update : ประกาศเลื่อนวันสอบทั้งนักธรรมและธรรมศึกษา)
unc
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 11-08-2011 14:11
Newbie


ข้อความ: 4
เข้าร่วม: 29.10.09

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

นักธรรมชั้นตรี
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
วันเสาร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
วันอาทิตย์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย

นักธรรมชั้นโท-เอก
วันเสาร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย

ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย

--------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 01-11-2011 09:48
 
unc
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 13-10-2011 07:09
Newbie


ข้อความ: 4
เข้าร่วม: 29.10.09

กำหนดการส่งบัญชีต่างๆ

นักธรรมชั้นตรี:
ส่งบัญชีจำนวนและรายชื่อถึงสำนักงานแม่กองธรรม ก่อนวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔

นักธรรมชั้นโท-เอก และ ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก:
ส่งบัญชีจำนวนและรายชื่อถึงสำนักงานแม่กองธรรม ก่อนวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
แก้ไขโดย unc เมื่อ 13-10-2011 07:12
 
unc
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 27-10-2011 20:46
Newbie


ข้อความ: 4
เข้าร่วม: 29.10.09

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง การเลื่อนวันสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
-------------------------------------

ตามที่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒ ในวันที่ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ และ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังทราบแล้วนั้น

รัฐบาลได้ประกาศภัยพิบัติเกิดอุทกภัย รวม ๒๑ จังหวัด ของประเทศไทย ทำให้พระภิกษุสามเณร ประชาชน จำนวนมากได้รับความลำบากเดือดร้อน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จึงเลื่อนวันสอบธรรมสนามหลวงที่กำหนดไว้เดิม และกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒ ขึ้นใหม่ โดยสอบพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

นักธรรมชั้นโท-เอก

วันจันทร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑)

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันอังคาร ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย

ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก

วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑)

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย

--------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔[img][/img]
แก้ไขโดย unc เมื่อ 27-10-2011 21:03
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 123,222,014 ผู้เยี่ยมชม