June 20 2024 12:51:57
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ขอเจริญพรขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ช่วยประชาสัมพันธ์การสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 25-11-2010 23:46
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยมติของมหาเถรสมาคม ได้กำหนดจัดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ในสนามสอบทั่วประเทศจำนวน ๔,๐๕๑ สนาม มีนักเรียนธรรมศึกษา สมัครเข้าสอบทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น ๑,๙๒๖,๒๔๘ คน ดังปรากฏตามสถิตและจำนวนสนามสอบธรรมศึกษาที่ส่งมาด้วยนี้

ปัญหาทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นตัวบ่งชี้ถึงจิตสำนึกในจริยธรรมของประชาชนชาวไทย อันเนื่องมาจากความอ่อนแอของวัฒนธรรมประเพณี ที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานของพระธรรมในพระพุทธศาสนา ความห่วงใยในปัญหาเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกังวลพระราชหฤทัยอยู่ ดังความปรากฏในพระราชหัตถเลขาที่มีถึงสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระวชิรญาณวโรรส ความว่า “..เรื่องการศึกษานี้ ขอให้ทราบ ช่วยคิดให้มากๆ จนถึงรากเหง้าของการศึกษาในเมืองไทย อย่าตัดช่องไปแต่การข้างวัด อีกประการหนึ่ง การสอนศาสนาในโรงเรียน ทั้งในกรุงและหัวเมือง จะต้องให้มีขึ้น ให้มีความวิตกไปว่า เด็กชั้นหลังจะห่างเหินศาสนา จนเป็นคนไม่มีธรรมในใจมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้น จะถือว่าเหมือนอย่างทุกวันนี้ คนที่ไม่รู้อะไรก็มีมาก ต่อไปภายหน้า ถ้าคนที่ได้เล่าเรียนคงจะประพฤติตัวดีกว่าคนที่ไม่ได้เล่าเรียนนั้น หาถูกไม่ คนที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องดำเนินตาม คงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่คล่อง ฤาโกงไม่สนิท ถ้ารู้มากก็โกงมากขึ้นและโกงพิสดารมากขึ้น ” ดังความในบทความประชาสัมพันธ์ที่ส่งมาด้วยนี้

เพื่อให้นักเรียนธรรมศึกษา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในองค์ความรู้พุทธธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ อันจะทำให้ทุกคนได้มีส่วนในการบำเพ็ญกุศลกิจเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ๒๕๕๓ นี้ขึ้น ดังมีรายละเอียดตามโครงการที่ส่งมาด้วยนี้

ด้วยความหวัง ที่จะทำให้พระราชปรารภที่ปรากฏในพระราชดำรัสคราวเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ความว่า “ ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปรกติสุข ความเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติ หน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น...” จึงขอเจริญพรท่านผู้มีจิตใจจงรักภักดีและรักที่จะเห็นความวัฒนาสถาพรของประเทศไทย ได้ช่วยประชาสมันพันธ์การสอบธรรมศึกษาสนามหลวงในครั้งนี้ ตามสื่อสารมวลชนของท่าน

ขอเจริญพรขอบคุณสื่อสารมวลชนทุกสื่อ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ นี้
แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 23-12-2010 16:57
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 123,282,673 ผู้เยี่ยมชม