April 17 2024 16:08:35
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนกลาง ๒๕๕๘
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 06-08-2015 12:46
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง
สำนักเรียนส่วนกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๘

      การสอบธรรมสนามหลวงศกนี้ นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๒๑ - ๒๒ - ๒๓ - ๒๔ ตุลาคม๒๕๕๘ ตรงกับวันพุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำเดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วันๆ ละ๑ วิชา วิชาละ ๓ ชั่วโมงเริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวันพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร นักธรรมชั้นโทและเอก กำหนดสอบวันที่ ๒๗ - ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกับวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ แรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร และธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตรงกับ วันอังคาร แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๑ วัน ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที พร้อมกัน ทั่วราชอาณาจักร ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ
ระเบียบปฏิบัติ

      ๑. สนามสอบในส่วนกลาง มีสำนักเรียนต่างๆ รวมสอบในสนามสอบ ดังนี้
            - นักธรรมชั้นตรี จำนวน ๔๑ สนาม
            - นักธรรมชั้นโทและเอก จำนวน ๑๓ สนาม
            - ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก จำนวน ๔๕๐ สนาม
รายนามสนามสอบปรากฏในเอกสารภาคผนวก

      ๒. กระดาษใบตอบและการเขียนตอบ ใช้กระดาษตราสนามหลวงแผนกธรรมที่พิมพ์และจำหน่ายโดยโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือกระดาษชนิดอื่นที่ประทับตราสนามหลวงแผนกธรรม ที่สนามสอบแจกให้ในเวลาสอบ เฉพาะใบตอบปรนัยสำหรับธรรมศึกษาทุกชั้น สนามหลวงแผนกธรรมได้จัดพิมพ์กระดาษใบตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ ห้ามใช้กระดาษตอบชนิดอื่นหรือกระดาษที่นักเรียนจัดหามา
            การเขียนตอบ
ต้องเขียนด้วยหมึกสีดำ สีน้ำเงิน หรือดินสอเท่านั้น และตอบเรียงข้อไปตามลำดับสำหรับธรรมศึกษาทุกชั้น วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ให้เขียนตอบเหมือนทุกปี ส่วนวิชาธรรมะ พุทธะ วินัย ใช้ฝนคำตอบลงในกระดาษใบตอบ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักเรียนบางส่วนที่ฝนผิด ให้กรรมการผู้กำกับห้องสอบ ได้ศึกษาวิธีการฝนคำตอบให้เข้าใจ แล้วแนะนำนักเรียนผู้เข้าสอบฝนคำตอบให้ถูกต้องด้วย

      ๓. การให้เลขประจำตัวผู้สอบ
ประธานสนามสอบเป็นผู้จัดเรียบเรียงลำดับสำนักเรียน,วัด,โรงเรียน ที่เข้าสอบในแต่ละชั้น จากนั้นเมื่อทำการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ระบบ จะให้เลขประจำตัวผู้สอบอัตโนมัติตามลำดับที่จัดไว้

      ๔. การจัดห้องสอบ ให้ประธานสนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชี จัดสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ แล้วแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนเข้าห้องสอบ

      ๕. กรรมการกำกับห้องสอบ ให้มีกรรมการกำกับห้องสอบที่เจ้าสำนักเรียนหรือประธานสนามสอบแต่งตั้งอย่างน้อยห้องละ ๒ รูป/คน สนามสอบธรรมศึกษาที่เปิดสอบในโรงเรียน สถานศึกษา และสถานที่อื่นๆให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

      ๖. การลงหมายเหตุขาดสอบ หากมีผู้ขาดสอบด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ต้องลงหมายเหตุในบัญชีรับใบตอบและขีดเส้นแดงทับให้ชัดเจน เช่น อาพาธ ก็ลงหมายเหตุว่า อาพาธ เป็นต้น ขาดสอบในวันไหนบอกให้ชัดเจน

      ๗. การยกเลิกเลขประจำตัว กรรมการที่กำกับห้องสอบต้องยกเลิกเลขประจำตัวนักเรียนที่ขาดสอบ ห้ามมิให้นักเรียนอื่นมาใช้เลขประจำตัวนั้นเพื่อสอบแทน

      ๘. บัญชียอดจำนวนและบัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี ให้สำนักเรียนจัดทำบัญชียอดจำนวนผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี (สถ.๔) และบัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๒ ชุด ส่งที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งประธานสนามสอบที่จัดสอบ ๑ ชุด ภายในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑) ทุกสำนักเรียนทำการอัพโหลดเข้าสู่ระบบสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดนี้ เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบเพิ่มเติม

      ๙. บัญชียอดจำนวนและบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก
ให้สำนักเรียนจัดทำบัญชียอดจำนวนผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก (สถ.๔) แยกเป็นอีกบัญชีหนึ่งจากบัญชีนักธรรมชั้นตรี และบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก (ศ.๒) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๒ ชุด ส่งที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งประธานสนามสอบที่จัดสอบ ๑ ชุด ภายในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก (ศ.๒) ทุกสำนักเรียนทำการอัพโหลดเข้าสู่ระบบสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดนี้ เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบเพิ่มเติม

      ๑๐. บัญชียอดจำนวนและบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชั้น
ให้สำนักเรียนจัดทำบัญชียอดจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชั้น (สถ.๔) และบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕) บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโทและเอก (ศ.๖) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๒ ชุด ส่งที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งประธานสนามสอบที่จัดสอบ ๑ ชุด ภายในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๒๗ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชีผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชั้นทุกสำนักเรียนทำการ อัพโหลดเข้าสู่ระบบสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดนี้ เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบเพิ่มเติม

      ๑๑. บัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชีรายชื่อผู้รับข้อสอบธรรมสนามหลวงด้วยระบบออนไลน์
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดวิธีรับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับสนามสอบ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดรูปแบบบัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชีรายชื่อผู้รับข้อสอบธรรมสนามหลวงด้วยระบบออนไลน์ ให้สำนักเรียนที่มีสนามสอบจัดทำบัญชีดังกล่าวทั้งสองบัญชี พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมกับบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบตามเวลาที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

      ๑๒. การรับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี การรับข้อสอบในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้รับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและให้สนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์สำเนา หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้ข้อสอบในลักษณะแฟ้มคอมพิวเตอร์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง https://www.gongtham.net ในเวลา ๑๒.๔๐ น. ของวันสอบ ซึ่งมีขั้นตอนในการรับ ดังนี้

      วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชากระทู้ นักธรรมชั้นตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบ ดังนี้
            ๑. เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ
            ๒. ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คือ https://www.gongtham.net แล้วกด Enter
            ๓. คลิกที่ “เข้าสู่หน้าหลัก” จากนั้นรอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์
            ๔. คลิกที่ “รับข้อสอบธรรมสนามหลวง”
            ๕. คลิกที่ “ล็อกอินเข้าระบบเพื่อเปิดแฟ้มข้อสอบ”
            ๖. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจำสนามสอบแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
            ๗. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้มข้อสอบ ให้คลิกเปิดแฟ้มข้อสอบ
            ๘. พิมพ์สำเนาข้อสอบ หรือนำข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่กรณี

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

      วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาพุทธ นักธรรมชั้นตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

      วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

      ๑๓. การรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ ในการสอบนักธรรมชั้นตรี สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะจัดส่งไปยังสนามสอบนักธรรมชั้นตรีส่วนกลางทุกสนามสอบ

      ๑๔. การรับข้อสอบนักธรรมชั้นโทและเอก การรับข้อสอบนักธรรมชั้นโทและเอก ได้กำหนดเช่นเดียวกับนักธรรมชั้นตรี ให้สนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์สำเนา หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วแต่กรณี โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้ข้อสอบในเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง https://www.gongtham.net ในเวลา ๑๒.๔๐ น. ของวันสอบ โดยมีขั้นตอนในการรับ ดังนี้

      วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชากระทู้ นักธรรมชั้นโทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบ ดังนี้
            ๑. เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ
            ๒. ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คือ https://www.gongtham.net แล้วกด Enter
            ๓. คลิกที่ “เข้าสู่หน้าหลัก” จากนั้นรอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์
            ๔. คลิกที่ “รับข้อสอบธรรมสนามหลวง”
            ๕. คลิกที่ “ล็อกอินเข้าระบบเพื่อเปิดแฟ้มข้อสอบ”
            ๖. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจำสนามสอบแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
            ๗. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้มข้อสอบ ให้คลิกเปิดแฟ้มข้อสอบ
            ๘. พิมพ์สำเนาข้อสอบ หรือนำข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่กรณี

      วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชั้นโทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

      วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาพุทธ นักธรรมชั้นโทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

      วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรมชั้นโทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

      ๑๕. การรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ การสอบนักธรรมชั้นโทและเอก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะจัดส่งไปยังสนามสอบนักธรรมชั้นโทและเอกส่วนกลาง ทุกสนามสอบ

      ๑๖. การรับข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก การรับข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ได้กำหนดเช่นเดียวกับนักธรรม ให้สนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์สำเนา หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วแต่กรณี โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้ข้อสอบในเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง https://www.gongtham.net ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ซึ่งมีขั้นตอนในการรับ ดังนี้

      วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชากระทู้ ธรรมศึกษาทุกชั้น เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบ ดังนี้
            ๑. เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ
            ๒. ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คือ https://www.gongtham.net แล้วกด Enter
            ๓. คลิกที่ “เข้าสู่หน้าหลัก” จากนั้นรอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์
            ๔. คลิกที่ “รับข้อสอบธรรมสนามหลวง”
            ๕. คลิกที่ “ล็อกอินเข้าระบบเพื่อเปิดแฟ้มข้อสอบ”
            ๖. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจำสนามสอบแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
            ๗. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้มข้อสอบ ให้คลิกเปิดแฟ้มข้อสอบ
            ๘. พิมพ์สำเนาข้อสอบ หรือนำข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่กรณี

      วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาธรรม ธรรมศึกษาทุกชั้น เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิชาแรก

      วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๕๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาพุทธ ธรรมศึกษาทุกชั้น เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิชาแรก

      วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย ธรรมศึกษาทุกชั้น เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิชาแรก

      เฉพาะธรรมศึกษาใบตอบวิชาปรนัย คือ วิชาธรรม พุทธ และวินัย อยู่ในใบเดียวกัน และกำหนดให้สอบแบบต่อเนื่อง ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ จนกว่าจะสอบครบทั้ง ๓ วิชา

      ๑๗. การรับกระดาษใบตอบ สมุดเซ็นเยี่ยม และเอกสารอื่นๆ ในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก
ให้สำนักเรียนส่วนกลางมารับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

      ๑๘. กรณีมีการทุจริต ถ้าปรากฏว่ามีผู้ทำการทุจริตในการสอบให้ลงหมายเหตุลักษณะของการทุจริต ที่หัวกระดาษใบตอบและลงชื่อกรรมการผู้กำกับห้องสอบนั้นๆ ทุกรูป และให้ผู้เป็นประธานสนามสอบลงชื่อรับรองด้วย

      ๑๙. บัญชีรับใบตอบนักธรรมทุกชั้น ใช้ใบเดียวกันทั้ง ๔ วิชา ให้สนามสอบพิมพ์บัญชีรับใบตอบที่สร้างจากระบบฐานข้อมูลสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่านั้น ห้ามจัดพิมพ์เอง โดยกำหนดในบัญชี สถ.๔ ว่าห้องหนึ่งๆ มีผู้เข้าสอบเท่าใดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จากนั้นให้ดำเนินการสร้างบัญชีรับใบตอบจากเมนูการสร้างบัญชีของระบบแล้วทำการดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เมื่อส่งใบตอบวันแรกให้นักเรียนตรวจสอบชื่อ ฉายา นามสกุล ฯลฯ หากผิดให้นักเรียนเขียนแก้ไขในบัญชีรับใบตอบนั้นด้วยตนเองแล้วลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจงในช่องประจำวิชานั้น ๆ ในแต่ละวัน (ห้ามใช้ลายเซ็น)
            อนึ่ง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่อผู้ขอเข้าสอบที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ แล้วพิมพ์เป็นบัญชีรับใบตอบเท่านั้น หากมีรายชื่อเพิ่มเติมภายหลัง จะไม่รับพิจารณา

      ๒๐. บัญชีรับใบตอบธรรมศึกษาทุกชั้น
ให้ใช้ใบเดียวกันทั้ง ๔ วิชา ให้สำนักเรียนที่มีสนามสอบ พิมพ์บัญชีรับใบตอบจากฐานข้อมูลของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่านั้น ห้ามจัดพิมพ์เอง โดยกำหนดในบัญชี สถ.๔ ว่าห้องหนึ่งๆ มีผู้เข้าสอบเท่าใดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จากนั้นให้ดำเนินการสร้างบัญชีรับใบตอบจากเมนูการสร้างบัญชีของระบบแล้วทำการดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เมื่อส่งใบตอบวิชาแรกให้นักเรียนตรวจสอบชื่อ นามสกุล ฯลฯ หากผิดให้นักเรียนเขียนแก้ไขในบัญชีรับใบตอบนั้นด้วยตนเองแล้วลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจงในช่องประจำวิชานั้นๆ (ห้ามใช้ลายเซ็น)
            อนึ่ง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่อผู้ขอเข้าสอบที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ แล้วพิมพ์เป็นบัญชีรับใบตอบเท่านั้น หากมีรายชื่อเพิ่มเติมภายหลัง จะไม่รับพิจารณา

      ๒๑. การเรียงใบตอบของนักเรียน
ให้เรียงใบตอบของนักเรียนตามเลขประจำตัวตามลำดับจากจำนวนน้อยไปหาจำนวนมากและไม่ต้องเย็บปึก

      ๒๒. การบรรจุใบตอบนักธรรมชั้นตรีเข้าห่อ ให้กระทำต่อหน้าคณะกรรมการ เมื่อสอบวิชาใดแล้วเสร็จ ให้ห่อวิชานั้นเป็นวันๆ ไปทุกวัน แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจนว่า วิชาอะไร สอบสนามไหน ฯลฯ ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง พร้อมกับบอกเวลาวัน เดือน ปี ที่ปิดซองด้วย เมื่อครบ ๔ วิชาแล้ว ให้รวบรวมส่งที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

      ๒๓. บัญชีรับใบตอบ บัญชียอดจำนวนผู้เข้าสอบ บัญชีแก้ไขข้อมูลผู้สอบนักธรรมชั้นตรี
ให้ประธานสนามสอบรวบรวมบัญชีรับใบตอบบัญชียอดจำนวนนักเรียนที่ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ และบัญชีแก้ไขข้อมูลผู้สอบตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

      ๒๔. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นตรี
กำหนดตรวจวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกับ วันพฤหัสบดี - ศุกร์ ขึ้น ๒ - ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ เริ่มตรวจเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

      ๒๕. การประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี กำหนดประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกับ วันจันทร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

      ๒๖. การบรรจุใบตอบนักธรรมชั้นโทและเอก ให้กระทำต่อหน้าคณะกรรมการ เมื่อสอบวิชาใดแล้วเสร็จ ให้ห่อวิชานั้นเป็นวันๆ และเป็นชั้นๆ ไปทุกวัน แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจนว่า วิชาอะไร ซองที่เท่าไร สอบสนามไหน เป็นต้น ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง พร้อมกับบอกเวลา วัน เดือน ปี ที่ปิดซองด้วย เมื่อครบ ๔ วิชาแล้ว ให้ห่อรวมเฉพาะชั้น เป็นนักธรรมชั้นโท ๑ ห่อนักธรรมชั้นเอก ๑ ห่อ ถ้ามีชั้นละหลายห่อ ให้บอกจำนวนด้วยว่ามีกี่ห่อ เช่น ห่อที่ ๑ - ๒ ฯลฯ เมื่อประธานสนามสอบปิดซองใบตอบข้อสอบแล้ว ห้ามมิให้เปิดซอง ใบตอบอีกเป็นอันขาด แล้วส่งที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

      ๒๗. การบรรจุใบตอบธรรมศึกษาทุกชั้นเข้าห่อ
ให้กระทำต่อหน้าคณะกรรมการ เมื่อสอบวิชาใดแล้วเสร็จ ให้ห่อวิชานั้นเป็นชั้นๆ แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจนว่า วิชาอะไร ซองที่เท่าไร สอบสนามไหน เป็นต้น ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง พร้อมกับบอกเวลา วัน เดือน ปี ที่ปิดซองด้วย เมื่อครบ ๔ วิชาแล้ว ให้ห่อรวมเฉพาะชั้น เป็นธรรมศึกษาชั้นตรี ๑ ห่อ ธรรมศึกษาชั้นโท ๑ ห่อ และธรรมศึกษาชั้นเอก ๑ ห่อ ถ้ามีชั้นละหลายห่อให้บอกจำนวนด้วยว่ามีกี่ห่อ เช่น ห่อที่ ๑ - ๒ ฯลฯ เมื่อประธานสนามสอบปิดซองใบตอบข้อสอบแล้ว ห้ามมิให้เปิดซองใบตอบอีกเป็นอันขาด แล้วส่งที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

      ๒๘. บัญชีรับใบตอบบัญชียอดจำนวนผู้เข้าสอบ บัญชีแก้ไขข้อมูลผู้สอบ
ให้ประธานสนามสอบรวบรวมบัญชีรับใบตอบบัญชียอดจำนวนนักเรียนที่ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ และบัญชีแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงพร้อมกระดาษใบตอบ

      ๓๐. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นโท และกระทู้ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท กำหนดตรวจวันที่ ๑๙ - ๒๐ - ๒๑ธันวาคม ๒๕๕๘ ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ ค่ำ เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. ใบตอบนักธรรมชั้นโทและใบตอบธรรมศึกษา วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี - โท ของสำนักเรียนส่วนกลาง จะดำเนินการตรวจที่วัดตรีทศเทพ เขตพระนคร และสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

      ๓๑. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นเอก และธรรมศึกษาชั้นเอก กำหนดตรวจวันที่ ๒๖ - ๒๗ - ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร - พุธ แรม ๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมชั้นเอกและใบตอบธรรมศึกษาชั้นเอก จะดำเนินการตรวจที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

      ๓๒. สำนักเรียนที่แยกสอบโดยเฉพาะ ให้เจ้าสำนักเรียนพิจารณาแต่งตั้งพระภิกษุผู้มีความสามารถไปเป็นกรรมการควบคุมดูแลการสอบอย่างน้อยแห่งละ ๓ รูป และให้เจ้าสำนักเรียนนั้นทำหนังสือแจ้งเหตุที่ต้องแยกสอบโดยเฉพาะนั้น ส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ตามกำหนดการส่งใบตอบของชั้นนั้นๆ

      ๓๓. สำนักเรียนคณะเขต ให้เจ้าคณะเขตนั้นๆ ตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบประจำสนามสอบนั้นๆ อย่างน้อยแห่งละ ๓ รูป

      ๓๔. รายงานการสอบธรรม ให้ผู้เป็นประธานสนามสอบแต่ละแห่ง ทำรายงานโดยตรงไปที่สำนักงาน แม่กองธรรมสนามหลวง

      ๓๕. การประกาศอนุโมทนา ถ้ามีบัญชีผู้บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์ในการสอบธรรมสนามหลวงสมควรประกาศอนุโมทนาให้ผู้เป็นประธานสนามสอบนั้นๆ ดำเนินการประกาศอนุโมทนาโดยตรง

      ๓๖. ระเบียบอื่นๆ นอกจากนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของสนามหลวงแผนกธรรมทุกประการ

                  ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

สมเด็จพระวันรัต
(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 06-08-2015 17:13
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

แฟ้ม pdf

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๘
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง ๒๕๕๘
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 119,312,041 ผู้เยี่ยมชม