June 26 2024 01:04:28
เมนู
หน้าแรก
ใบคำร้องฯ
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๖
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี ประถม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี มัธยม
หนังสือหลักสูตรชั้นตรี อุดม
รับข้อสอบ ๑
รับข้อสอบ ๒
รับข้อสอบ ๓
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ น.ธ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ดาวน์โหลด
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๔
ปัญหา-เฉลย น.ธ.-ธ.ศ. ๖๕
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
จศป.ครูธรรม
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๖
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๖
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 05-08-2015 23:50
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง
สำนักเรียนส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๕๘

      การสอบธรรมสนามหลวงศกนี้ นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๒๑ - ๒๒ - ๒๓ - ๒๔ ตุลาคม๒๕๕๘ ตรงกับวันพุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำเดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วันๆ ละ๑ วิชา วิชาละ ๓ ชั่วโมงเริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวันพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร นักธรรมชั้นโทและเอก กำหนดสอบวันที่ ๒๗ - ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกับวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ แรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร และธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตรงกับ วันอังคาร แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๑ วัน ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที พร้อมกัน ทั่วราชอาณาจักร ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ
ระเบียบปฏิบัติ

      ๑. กระดาษใบตอบและการเขียนตอบ ใช้กระดาษตราสนามหลวงแผนกธรรมที่พิมพ์และจำหน่ายโดยโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือกระดาษชนิดอื่นที่ประทับตราสนามหลวงแผนกธรรม ที่สนามสอบแจกให้ในเวลาสอบ เฉพาะใบตอบปรนัยสำหรับธรรมศึกษาทุกชั้น สนามหลวงแผนกธรรม ได้จัดพิมพ์กระดาษใบตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ ห้ามใช้กระดาษตอบชนิดอื่นหรือกระดาษ ที่นักเรียนจัดหามา

      การเขียนตอบ
ต้องเขียนด้วยหมึกสีดำ สีน้ำเงิน หรือดินสอเท่านั้น และตอบเรียงข้อไปตามลำดับสำหรับธรรมศึกษาทุกชั้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ให้เขียนตอบเหมือนทุกปี ส่วนวิชาธรรมะ พุทธะ วินัยใช้ฝนคำตอบลงในกระดาษใบตอบ โดยเป็นกระดาษใบตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กรรมการ ผู้กำกับห้องสอบศึกษาวิธีการฝนคำตอบให้เข้าใจ แล้วแนะนำนักเรียนผู้เข้าสอบฝนคำตอบให้ถูกต้องด้วย

      ๒. การให้เลขประจำตัวผู้สอบ
ให้สำนักเรียนคณะจังหวัด เป็นผู้จัดเรียบเรียงลำดับสนามสอบ ในบัญชี สถ.๕, สถ.๖ ตามระเบียบข้อ ๗, ๘, ๑๐ จากนั้นเมื่อทุกสนามสอบอัพโหลดเข้าสู่ระบบหมดแล้ว ระบบจะให้เลขประจำตัวผู้สอบอัตโนมัติตามลำดับสนามสอบที่จัดไว้ โดยไม่มีเลขซ้ำกันทั้งจังหวัด

      ๓. การจัดห้องสอบ ให้ประธานสนามสอบจัดสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบตามบัญชี สถ.๔ ที่จัดทำในระบบออนไลน์ และตามบัญชี ศ.๓, ศ.๗ ที่สร้างจากระบบออนไลน์หลังการจัดทำบัญชี สถ.๔ ถูกต้องแล้ว และแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนเข้าห้องสอบ

      ๔. กรรมการกำกับห้องสอบ ให้มีกรรมการกำกับห้องสอบที่เจ้าคณะจังหวัดหรือประธานสนามสอบแต่งตั้งอย่างน้อยห้องละ ๒ รูป/คน ในสนามสอบธรรมศึกษาที่เปิดสอบในโรงเรียน สถานศึกษา และสถานที่อื่นๆ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

      ๕. การลงหมายเหตุขาดสอบ หากมีผู้ขาดสอบด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ต้องลงหมายเหตุในบัญชีรับใบตอบและขีดเส้นแดงทับให้ชัดเจน เช่น อาพาธ ก็ลงหมายเหตุว่า อาพาธ เป็นต้น ขาดสอบในวันไหนบอกให้ ชัดเจน

      ๖. การยกเลิกเลขประจำตัว กรรมการกำกับห้องสอบต้องยกเลิกเลขประจำตัวนักเรียนที่ขาดสอบห้ามมิให้นักเรียนอื่นมาใช้เลขประจำตัวนั้นเพื่อสอบแทน

      ๗. บัญชียอดจำนวนและบัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี ให้สำนักเรียนคณะจังหวัดจัดทำบัญชียอดจำนวนผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี (สถ.๕) และบัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี(ศ.๑) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๒ ชุด ส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งสำนักงาน เจ้าคณะภาค ๑ ชุด ภายในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑) ทุกสำนักศาสนศึกษา ทำการอัพโหลด เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดนี้ เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบเพิ่มเติม

      ๘. บัญชียอดจำนวนและบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก
ให้สำนักเรียนคณะจังหวัดจัดทำบัญชียอดจำนวนผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก (สถ.๕ แยกเป็นอีกบัญชีหนึ่งจากบัญชีนักธรรม ชั้นตรี) และบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก (ศ.๒) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๒ ชุด ส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งสำนักงานเจ้าคณะภาค ๑ ชุด ภายในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ตรงกับวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก (ศ.๒) ทุกสำนักเรียน, ทุกสำนักศาสนศึกษา ทำการอัพโหลดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดนี้ เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบเพิ่มเติม

      ๙. การส่งบัญชีในข้อ ๘
สำนักเรียนคณะจังหวัดคณะธรรมยุต ที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศให้ไปรวมสอบกับสนามสอบสำนักเรียนคณะจังหวัดมหานิกายต้องส่งบัญชีทั้งหมดในข้อ ๘ ให้กับสนามสอบนั้นด้วย ๑ ชุด ภายในวันเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ ๘

      ๑๐. บัญชียอดจำนวนและบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชั้น ให้สำนักเรียนคณะจังหวัดจัดทำบัญชียอดจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชั้น (สถ.๖) และบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี(ศ.๕) บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโทและเอก (ศ.๖) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๒ ชุด ส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งสำนักงานเจ้าคณะภาค ๑ ชุด ภายในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชีผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชั้นของทุกสำนักศาสนศึกษา ทำการอัพโหลดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดนี้ เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบเพิ่มเติม

      ๑๑. บัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชีรายชื่อผู้รับข้อสอบธรรมสนามหลวงด้วยระบบออนไลน์
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดวิธีรับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับสนามสอบ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดรูปแบบบัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชีรายชื่อผู้รับข้อสอบธรรมสนามหลวงด้วยระบบออนไลน์ ให้สำนักเรียนคณะจังหวัดจัดทำบัญชีดังกล่าวทั้งสองบัญชี พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมกับบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบตามเวลาที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

      ๑๒. สนามสอบนักธรรมชั้นโทและเอก ให้เจ้าคณะจังหวัดโดยความเห็นชอบของเจ้าคณะภาค พิจารณารวมสอบนักธรรมชั้นโทและเอกเป็นสนามสอบแห่งเดียวกัน หรือจะพิจารณาแยกสนามสอบเป็นสนามสอบนักธรรมชั้นโท ๑ แห่ง และสนามสอบนักธรรมชั้นเอก ๑ แห่ง ตามความเหมาะสม

      ๑๓. การรวมสนามสอบ ในสนามสอบคณะจังหวัดมหานิกายที่มีสำนักเรียนคณะจังหวัดคณะธรรมยุตร่วมสอบด้วย จัดห้องสอบรวมกันได้แต่การจัดทำบัญชีรับใบตอบให้แยกต่างหาก

      ๑๔. การรับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี การรับข้อสอบในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้รับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และให้สนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์สำเนา หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้ข้อสอบ ในลักษณะแฟ้มคอมพิวเตอร์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง https://www.gongtham.net ในเวลา ๑๒.๔๐ น. ของวันสอบ ซึ่งมีขั้นตอนในการรับ ดังนี้

      วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชากระทู้ นักธรรมชั้นตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบ ดังนี้
            ๑. เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ
            ๒. ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คือ https://www.gongtham.net แล้วกด Enter
            ๓. คลิกที่ “เข้าสู่หน้าหลัก” จากนั้นรอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์
            ๔. คลิกที่ “รับข้อสอบธรรมสนามหลวง”
            ๕. คลิกที่ “ล็อกอินเข้าระบบเพื่อเปิดแฟ้มข้อสอบ”
            ๖. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจำสนามสอบแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
            ๗. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้มข้อสอบ ให้คลิกเปิดแฟ้มข้อสอบ
            ๘. พิมพ์สำเนาข้อสอบ หรือนำข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่กรณี

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียว กับวันแรก

      วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาพุทธ นักธรรมชั้นตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

      วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

      ๑๕. การรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ ในการสอบนักธรรมชั้นตรี สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะจัดส่งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดตามจำนวนสนามสอบนักธรรมชั้นตรีในจังหวัดนั้นๆ

      ๑๖. การรับข้อสอบนักธรรมชั้นโทและเอก การรับข้อสอบนักธรรมชั้นโทและเอก ได้กำหนดเช่นเดียวกับนักธรรมชั้นตรี ให้สนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์สำเนา หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วแต่กรณี โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้ข้อสอบในเว็บไซต์ของสำนักงาน แม่กองธรรมสนามหลวง https://www.gongtham.net ในเวลา ๑๒.๔๐ น. ของวันสอบ โดยมีขั้นตอนในการรับ ดังนี้

      วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชากระทู้ นักธรรมชั้นโทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบ ดังนี้
            ๑. เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ
            ๒. ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คือ https://www.gongtham.net แล้วกด Enter
            ๓. คลิกที่ “เข้าสู่หน้าหลัก” จากนั้นรอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์
            ๔. คลิกที่ “รับข้อสอบธรรมสนามหลวง”
            ๕. คลิกที่ “ล็อกอินเข้าระบบเพื่อเปิดแฟ้มข้อสอบ”
            ๖. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจำสนามสอบแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
            ๗. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้มข้อสอบ ให้คลิกเปิดแฟ้มข้อสอบ
            ๘. พิมพ์สำเนาข้อสอบ หรือนำข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่กรณี

      วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชั้นโทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

      วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาพุทธ นักธรรมชั้นโทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

      วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรมชั้นโทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

      ๑๗. การรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ ในการสอบนักธรรมชั้นโทและเอก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะจัดส่งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดตามจำนวนสนามสอบนักธรรมชั้นโทและเอกในจังหวัดนั้นๆ

      ๑๘. การรับข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก การรับข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ได้กำหนดเช่นเดียวกับนักธรรม ให้สนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์สำเนา หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วแต่กรณี โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้ข้อสอบในเว็บไซต์ของสำนักงาน แม่กองธรรมสนามหลวง https://www.gongtham.net ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.ซึ่งมีขั้นตอนในการรับ ดังนี้

      วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชากระทู้ ธรรมศึกษาทุกชั้น เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบ ดังนี้
            ๑. เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ
            ๒. ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คือ https://www.gongtham.net แล้วกด Enter
            ๓. คลิกที่ “เข้าสู่หน้าหลัก” จากนั้นรอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์
            ๔. คลิกที่ “รับข้อสอบธรรมสนามหลวง”
            ๕. คลิกที่ “ล็อกอินเข้าระบบเพื่อเปิดแฟ้มข้อสอบ”
            ๖. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจำสนามสอบแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
            ๗. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้มข้อสอบ ให้คลิกเปิดแฟ้มข้อสอบ
            ๘. พิมพ์สำเนาข้อสอบ หรือนำข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่กรณี

      วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาธรรม ธรรมศึกษาทุกชั้น เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิชาแรก

      วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๕๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาพุทธ ธรรมศึกษาทุกชั้น เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิชาแรก

      วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๐ น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทำการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย ธรรมศึกษาทุกชั้น เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจำสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียว กับวิชาแรก
      เฉพาะธรรมศึกษาใบตอบวิชาปรนัย คือ วิชาธรรม พุทธ และวินัย อยู่ในใบเดียวกัน และกำหนด ให้สอบแบบต่อเนื่อง ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ จนกว่าจะสอบครบทั้ง ๓ วิชา

      ๑๙. การรับกระดาษใบตอบ สมุดเซ็นเยี่ยม และเอกสารอื่นๆ ในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก
ให้ผู้ที่เจ้าคณะภาคมอบหมายมารับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เวลา๐๙.๐๐น. ถึงเวลา๑๘.๐๐น. ที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

      ๒๐. กรณีมีการทุจริต ถ้าปรากฏว่ามีผู้ทำการทุจริตในการสอบให้ลงหมายเหตุลักษณะของการทุจริตที่หัวกระดาษใบตอบและลงชื่อกรรมการผู้กำกับห้องสอบนั้นๆทุกรูปและให้ผู้เป็นประธานสนามสอบลงชื่อรับรองด้วย

      ๒๑. บัญชีรับใบตอบนักธรรมทุกชั้น ให้ใช้ใบเดียวกันทั้ง ๔ วิชา ให้สนามสอบพิมพ์บัญชีรับใบตอบที่สร้างจากระบบฐานข้อมูลสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่านั้น ห้ามจัดพิมพ์เอง โดยให้กำหนดในบัญชี สถ.๔ ว่าห้องหนึ่งๆ มีผู้เข้าสอบเท่าใด ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ จะดำเนินการพิมพ์เป็นรูปแบบบัญชีรับใบตอบให้เอง เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เมื่อส่งใบตอบวันแรกให้นักเรียนตรวจสอบชื่อ ฉายา นามสกุล ฯลฯ หากผิดให้นักเรียนเขียนแก้ไขในบัญชีรับใบตอบนั้นด้วยตนเองแล้วลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจงในช่องประจำวิชานั้น ๆ ในแต่ละวัน (ห้ามใช้ลายเซ็น)
      อนึ่ง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่อผู้ขอเข้าสอบที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ แล้วพิมพ์เป็นบัญชีรับใบตอบเท่านั้น หากมีรายชื่อเพิ่มเติมภายหลัง จะไม่รับพิจารณา

      ๒๒. บัญชีรับใบตอบธรรมศึกษาทุกชั้น
ให้ใช้ใบเดียวกันทั้ง ๔ วิชา ให้สนามสอบพิมพ์บัญชีรับใบตอบจากฐานข้อมูลของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่านั้น ห้ามจัดพิมพ์เอง โดยให้กำหนดว่าห้องหนึ่งๆ มีผู้เข้าสอบเท่าใด ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ จะดำเนินการพิมพ์เป็นรูปแบบบัญชีรับใบตอบ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เมื่อส่งใบตอบวิชาแรกให้นักเรียนตรวจสอบชื่อ นามสกุล ฯลฯ หากผิดให้นักเรียนเขียนแก้ไขในบัญชีรับใบตอบนั้นด้วยตนเองแล้วลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจงในช่องประจำวิชานั้นๆ (ห้ามใช้ลายเซ็น)
      อนึ่ง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่อผู้ขอเข้าสอบที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ แล้วพิมพ์เป็นบัญชีรับใบตอบเท่านั้น หากมีรายชื่อเพิ่มเติมภายหลัง จะไม่รับพิจารณา

      ๒๓. การเรียงใบตอบของนักเรียน
ให้เรียงใบตอบของนักเรียนตามเลขประจำตัวตามลำดับจากจำนวนน้อยอยู่ข้างบนไปหาจำนวนมากและไม่ต้องเย็บปึก

      ๒๔. การบรรจุใบตอบนักธรรมชั้นตรีเข้าห่อ ให้กระทำต่อหน้าคณะกรรมการ เมื่อสอบวิชาใดแล้วเสร็จให้ห่อวิชานั้นๆ เป็นวันๆไปทุกวัน แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจนว่า วิชาอะไรสอบสนามไหน อำเภอ จังหวัดอะไร ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง พร้อมกับบอกเวลาวัน เดือน ปี ที่ปิดซองด้วย เมื่อครบ ๔ วิชาแล้ว ให้รวบรวมนำส่งเจ้าคณะภาค ภายใน ๕ วัน หรือตามคำสั่งเจ้าคณะภาค

      ๒๕. บัญชีรับใบตอบ บัญชียอดจำนวนผู้เข้าสอบ บัญชีแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี ให้สำนักเรียนคณะจังหวัดรวบรวมบัญชีรับใบตอบ บัญชียอดจำนวนนักเรียนส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ บัญชีแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบ ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งสำนักงานเจ้าคณะภาค ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ หรือตามคำสั่งเจ้าคณะภาค

      ๒๖. การบรรจุใบตอบนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก, ธรรมศึกษาชั้นโทและชั้นเอกเข้าห่อ ให้กระทำต่อหน้าคณะกรรมการ เมื่อสอบวิชาใดแล้วเสร็จ ให้ห่อวิชานั้นเป็นวันๆ และเป็นชั้นๆ ไปทุกวัน แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจนว่า วิชาอะไร ซองที่เท่าไร สอบสนามไหน อำเภอ จังหวัดอะไร เป็นสนามสอบที่เท่าไร ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง พร้อมกับบอกเวลา วัน เดือน ปี ที่ปิดซองด้วย เมื่อครบ ๔ วิชาแล้ว ให้ห่อรวมเฉพาะชั้น เป็นนักธรรมชั้นโท ๑ ห่อ นักธรรมชั้นเอก ๑ ห่อ ธรรมศึกษาชั้นโท ๑ ห่อ และธรรมศึกษา ชั้นเอก ๑ ห่อ ถ้ามีชั้นละหลายห่อให้บอกจำนวนด้วยว่ามีกี่ห่อ เช่นห่อที่ ๑ - ๒ ฯลฯ เมื่อประธานสนามสอบปิดซองใบตอบข้อสอบแล้ว ห้ามมิให้เปิดซองใบตอบอีกเป็นอันขาด นักธรรมชั้นโทและธรรมศึกษาชั้นโท ให้ส่งไปที่ พระธรรมรัตนดิลก ผู้อำนวยการตรวจใบตอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท คณะ ๑๔ วัดสุทัศน เทพวราราม นักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก ให้ส่งไปที่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงภายใน ๕ วัน

      ๒๗. การบรรจุใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรีเข้าห่อ
ให้กระทำต่อหน้าคณะกรรมการ เมื่อสอบวิชาใดแล้วเสร็จให้ห่อวิชานั้นๆ แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจนว่า วิชาอะไร สอบสนามไหน อำเภอ จังหวัดอะไร ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรองพร้อมกับบอกเวลาวัน เดือน ปี ที่ปิดซองด้วย เมื่อครบ ๔ วิชาแล้ว ให้รวบรวมนำส่งเจ้าคณะภาคภายใน ๕ วัน หรือตามคำสั่งเจ้าคณะภาค

      ๒๘. บัญชีรับใบตอบบัญชีแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบ พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ให้ห่อรวมเป็นห่อหนึ่งของแต่ละชั้นต่างหาก เขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจน แล้วรวมในห่อใหญ่ของแต่ละชั้น แยกเป็นธรรมศึกษา ชั้นตรี ให้เจ้าคณะภาครับไว้ดำเนินการ นักธรรมชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นโท นักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษา ชั้นเอก ให้แยกส่งไปยังผู้รับผิดชอบดังกล่าวแล้วในข้อ ๒๖

      ๒๙. บัญชียอดจำนวนผู้เข้าสอบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น
ยกเว้นนักธรรมชั้นตรี ให้สำนักเรียนคณะจังหวัดรวบรวมจำนวนนักเรียนส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๒ ชุด ส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งสำนักงานเจ้าคณะภาค ๑ ชุด

      ๓๐. การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี มอบถวายเจ้าคณะภาครับผิดชอบ กำหนดให้ตรวจได้ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี ก่อนกำหนดการส่งบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พร้อมทั้งแจ้งเจ้าคณะในเขตปกครองเพื่อทราบและตรวจสอบความถูกต้อง
      อนึ่ง การประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี สำนักงานเจ้าคณะภาคไม่ต้องให้เลขที่ประกาศนียบัตร ให้พิมพ์เลขที่ผู้สอบได้ตามลำดับเท่านั้น สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้เลขที่ประกาศนียบัตรในภายหลัง

      ๓๑. การส่งผลสอบนักธรรมชั้นตรี
เมื่อเจ้าคณะภาคประกาศรายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรีแล้ว ให้ส่งบัญชีรับใบตอบหรือบัญชี ศ.๓ ที่มีคะแนน บันทึกลงแผ่นซีดีส่วนที่เป็นกระดาษให้เก็บรักษาไว้, บัญชีประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรีที่แก้ไขข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (ศ.๔) บัญชียอดจำนวนนักธรรมชั้นตรี ที่ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ไปที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

      ๓๒. การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี มอบถวายเจ้าคณะภาครับผิดชอบ กำหนดให้ตรวจได้ตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑ ตรงกับวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และให้ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี พร้อมทั้งแจ้งเจ้าคณะในเขตปกครองเพื่อทราบและตรวจสอบความถูกต้อง
      อนึ่ง การประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี สำนักงานเจ้าคณะภาคไม่ต้องให้เลขที่ประกาศนียบัตร ให้พิมพ์เลขที่ผู้สอบได้ตามลำดับเท่านั้น สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้เลขที่ประกาศนียบัตรในภายหลัง

      ๓๓. การส่งผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี
เมื่อเจ้าคณะภาคประกาศรายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรีแล้ว ให้ส่งบัญชีรับใบตอบหรือบัญชี ศ.๗ ที่มีคะแนน บันทึกลงแผ่นซีดีส่วนที่เป็นกระดาษให้เก็บรักษาไว้, บัญชีประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรีที่แก้ไขข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (ศ.๘) บัญชียอดจำนวนธรรมศึกษาชั้นตรีที่ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ไปที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

      ๓๔. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นโทและเอก, ธรรมศึกษาชั้นโทและเอก กำหนดตรวจวันที่ ๒๖ - ๒๗ - ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร - พุธ แรม ๑ - ๒ -๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.ใบตอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโทมอบถวาย พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม ผู้อำนวยการตรวจใบตอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท เป็นผู้ดำเนินการ ใบตอบชั้นเอก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะดำเนินการตรวจที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
      อนึ่ง การประกาศผลสอบนักธรรมและธรรมศึกษาในระบบอินเตอร์เน็ต และการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร จะพิจารณาสำนักเรียนคณะจังหวัดที่มีข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเป็นเบื้องต้น ในส่วนสำนักเรียนคณะจังหวัดหวัดที่มีข้อมูลไม่เรียบร้อย จักประกาศผลสอบเมื่อสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

      ๓๕. รายงานการสอบธรรม
ให้ผู้เป็นประธานสนามสอบแต่ละแห่งทำรายงานผ่านเจ้าคณะจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัดสรุปประเด็นในรายงานนั้นๆ เสนอผ่านเจ้าคณะภาค ทั้งนี้ ถ้าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องแจ้งในรายงานเว้นไว้แต่มีกรณีพิเศษ

      ๓๖. การประกาศอนุโมทนา ถ้ามีบัญชีรายนามผู้บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์ในการสอบธรรมสนามหลวง สมควรประกาศอนุโมทนาให้เจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ ประกาศอนุโมทนาโดยตรง

      ๓๗. ตามระเบียบปฏิบัติ เพื่อความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ถ้าเจ้าคณะภาคสั่งการเป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติไปตามคำสั่งของเจ้าคณะภาค

                  ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

สมเด็จพระวันรัต
(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 06-08-2015 17:11
Super Admin


ข้อความ: 80
เข้าร่วม: 01.09.12

แฟ้ม pdf

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๘
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง ๒๕๕๘
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 123,698,233 ผู้เยี่ยมชม