สำเนา

ที่ พศ ๐๐๐๒ / ๕๔๙๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กทม. ๑๐๓๐๐

                                                           ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖

เรื่อง แจ้งมติมหาเถรสมาคม เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
นมัสการ แม่กองธรรมสนามหลวง
อ้างถึง ลิขิตสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ที่ กธ.๔๙/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย๑. มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖ / ๒๕๔๖ มติที่ ๒๘๗ / ๒๕๔๖
๒. หลักสูตรธรรมศึกษาที่ปรับปรุงใหม่

             ตาม ลิขิตที่อ้างถึง แม่กองธรรมสนามหลวง แจ้งว่า สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ระดับเลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการเจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ประชุมได้ปรารภเรื่องหลักสูตรธรรมศึกษา ที่มีเนื้อหามากเกินความจำเป็นสำหรับผู้เรียนธรรมศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และบางส่วนอยู่ในระดับประถมศึกษา ทำให้เวลาในการศึกษาไม่เพียงพอ ไม่สามารถเรียนจบตามหลักสูตรได้ และเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำร่างหลักสูตรธรรมศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอคณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น

             สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     ได้นำเสนอในการประชุมมหาเถรสมาคม     ครั้งที่ ๑๖ / ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เพื่อทราบ พร้อมทั้งแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองได้รับทราบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

             จึงนมัสการมาเพื่อโปรดทราบ


ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง


นายธำรง อมโร

(นายธำรง อมโร)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองพุทธศาสนศึกษา
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๓๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๔๔๕