วิชา ธรรม
ธรรมศึกษาชั้นตรี
 
หมวดธรรมที่กำหนดให้เรียน
 
ทุกะ หมวด ๒
  ธรรมมีอุปการะมาก ๒
  ธรรมเป็นโลกบาล ๒
  ธรรมอันทำให้งาม ๒
  บุคคลหาได้ยาก ๒
 
ติกะ หมวด ๓
  รตนะ ๓
  คุณของรตนะ ๓
  โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓
  ทุจริต ๓
  สุจริต ๓
  อกุศลมูล ๓
  กุศลมูล ๓
  สัปปุริสบัญญัติ ๓
  บุญกิริยาวัตถุ ๓
 
จตุกกะ หมวด ๔
  วุฒิ ๔
  จักร ๔
  อคติ ๔
  ปธาน ๔
  อธิษฐานธรรม ๔
  อิทธิบาท ๔
  ควรทำความไม่ประมาทในที่ ๔ สถาน
  พรหมวิหาร ๔
  อริยสัจ ๔
 
ปัญจกะ หมวด ๕
  อนันตริยกรรม ๕
  อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕
  ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕
  พละ ๕
  ขันธ์ ๕
 
ฉักกะ หมวด ๖
  คารวะ ๖
  สาราณิยธรรม ๖
 
สัตตกะ หมวด ๗
  อริยทรัพย์ ๗
  สัปปุริสธรรม ๗
 
อัฏฐกะ หมวด ๘
  โลกธรรม ๘
 
ทสกะ หมวด ๑๐
  บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
 
คิหิปฏิบัติ
จตุกกะ
  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔
  สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔
  มิตตปฏิรูป ๔
  มิตรแท้ ๔
  สังคหวัตถุ ๔
  ธรรมของฆราวาส ๔
 
ปัญจกะ
  มิจฉาวณิชชา ๕
  สมบัติของอุบาสก ๕
 
ฉักกะ
  ทิศ ๖
  อบายมุข ๖
 
ธรรมศึกษาชั้นโท
หมวดธรรมที่กำหนดให้เรียน
 
ทุกะ หมวด ๒
  กัมมัฏฐาน ๒
  กาม ๒
  บูชา ๒
  ปฏิสันถาร ๒
  สุข ๒  (กายิกสุข - เจตสิกสุข)
 
ติกะ หมวด ๓
  อกุศลวิตก ๓
  กุศลวิตก ๓
  อัคคิ ๓
  อธิปเตยยะ ๓
  ญาณ ๓  (สัจจญาณ )
  ตัณหา ๓
  ปาฏิหาริยะ ๓
  ปิฎก ๓
  พุทธจริยา ๓
  วัฏฏะ ๓
  สิกขา ๓
 
จตุกกะ หมวด ๔
  อปัสเสนธรรม ๔
  อัปปมัญญา ๔
  พระอริยบุคคล ๔
  โอฆะ ๔
  กิจในอริยสัจ ๔
  บริษัท ๔
  บุคคล ๔
  มรรค ๔
  ผล ๔
 
ปัญจกะ หมวด ๕
  อนุปุพพีกถา ๕
  มัจฉริยะ ๕
  มาร ๕
  เวทนา ๕
 
ฉักกะ หมวด ๖
  จริต ๖
  ธรรมคุณ ๖
สัตตกะ  หมวด ๗
  วิสุทธิ ๗
อัฏฐกะ  หมวด ๘
  อวิชชา ๘
นวกะ  หมวด ๙
  พุทธคุณ ๙
  สังฆคุณ ๙
ทสกะ  หมวด ๑๐
  บารมี ๑๐
ทวาทสกะ  หมวด ๑๒
  กรรม  ๑๒
 
ธรรมศึกษาชั้นเอก
หมวดธรรมที่กำหนดให้เรียน
 
หนังสือธรรมวิจารณ์
ส่วนปรมัตถปฏิปทา
 
นิพพิทา
  ปฏิปทาแห่งนิพพิทา
  สังขาร
  อนิจจลักขณะ
  ทุกขลักขณะ
  อนัตตลักขณะ
 
วิราคะ
  ไวพจน์แห่งวิราคะ
  วิมุตติ
  วิมุตติ ๒
  วิมุตติ ๕
  วิสุทธิ
  วิปัสสนาญาณ ๙
  วิสุทธิ อีกบรรยายหนึ่ง
  วิสุทธิ ๗
  สันติ
  ปฏิปทาแห่งสันติ
 
นิพพาน
  มติแห่งลัทธิภายนอก
  มติข้างพระพุทธศาสนา
  นิพพานธาตุ ๒
  บาลีแสดงปฏิปทาแห่งนิพพาน
  บาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพาน
  บาลีแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน
  บาลีแสดงนิพพานทั้ง ๒ บรรยาย
  บาลีใช้ ปรินิพพาน หมายอนุปาทิเสส
  บาลีใช้ ปรินิพพุต แทนปรินิพพาน
  มติปรารภพระพุทธเจ้าหลายพระองค์
  ปฏิปทาแห่งนิพพาน
 
หนังสือสมถกัมมัฏฐาน
หัวใจสมถกัมมัฏฐาน
  กายคตาสติ
  เมตตา
  พุทธานุสสติ
  กสิณ
  จตุธาตุววัตถานะ
สมถภาวนา
  พระพุทธคุณ
หนังสือธรรมสมบัติ
  หมวดที่ ๑๐  วิปัสสนากัมมัฏฐาน