วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑
ในชั้นนี้ กำหนดขอบข่ายการออกข้อสอบไว้ ๕ หมวด คือ
๒) ทานวรรค
๒) สีลวรรค
๓) สติวรรค
๔) ปาปวรรค
๕) ปุญญวรรค
ธรรมศึกษาชั้นโท
ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒
ในชั้นนี้ กำหนดขอบข่ายการออกข้อสอบไว้ ๕ หมวด คือ
๑) อัตตวรรค
๒) กัมมวรรค
๓) ขันติวรรค
๔) ปัญญาวรรค
๕) เสวนาวรรค
ธรรมศึกษาชั้นเอก
ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓
ในชั้นนี้ กำหนดขอบข่ายการออกข้อสอบไว้ ๕ หมวด คือ
๑) จิตตวรรค
๒) ธรรมวรรค
๓) วิริยวรรค
๔) สามัคคีวรรค
๕) อัปปมาทวรรค