คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายวิชาการ
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร


ที่        นาม        ตำแหน่ง
๑. พระเทพวิมลโมลี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๒. พระปิฎกโกศล หัวหน้าการสอบธรรม
๓. พระราชกวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. พระศรีวีราภรณ์ หัวหน้างานวิชาการ
๕. พระศรีวิสุทธิวงศ์ หัวหน้าการสอนธรรม
๖. พระศรีรัตนโมลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. พระศรีกิตติโสภณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. พระพิพิธธรรมสุนทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
๑๐. พระมหาต่วน สิริธมฺโม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. พระมหาเทียบ สิริญาโณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. พระมหาฉลอง สุภาจาโร เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิชาการ
๑๓. พระครปลัด ชวน จนฺทูปโม เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิชาการ
๑๔. พระมหาเทียนชัย ทมเมธี เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิชาการ
๑๕. พระมหาสุภาพ สุภาโว เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิชาการ
๑๖. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิชาการ
๑๗. พระมหาจิรกิตติ์ อภิจิรกิตฺติ เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิชาการ
๑๘. พระมหาสมเจตต์ อธิจิตฺโต เลขานุการฝ่ายวิชาการ
๑๙. นายวิชัย ธรรมเจริญ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาฯ
๒๐. นายปัญญา สละทองตรง นักวิชาการศาสนา ๘ กรมฯ
๒๑. ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๒. รศ.ดร.รท.บรรจบ บรรณรุจิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๓. รศ.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ