สำเนา

มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๖ / ๒๕๔๖
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมมติที่   ๒๘๗ / ๒๕๔๖

เรื่อง    การปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา

             ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖ / ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ได้มีลิขิตที่ กธ. ๔๙ / ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งว่า สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารการศึกษาระดับเลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการเจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ประชุมได้ปรารภเรื่องหลักสูตรธรรมศึกษา ที่มีเนื้อหามากเกินความจำเป็นสำหรับผู้เรียนธรรมศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และบางส่วนอยู่ในระดับประถมศึกษา ทำให้เวลาในการศึกษาไม่เพียงพอ ไม่สามารถเรียนให้จบตามหลักสูตรได้ และเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน

             สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำร่างหลักสูตรธรรมศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำหลักสูตรเรียบร้อยแล้วและนำเสนอคณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

             สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคม         เพื่อโปรดพิจารณา

             ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เพื่อทราบ และแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองได้รับทราบ


นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์

(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม