โครงการปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา

หลักการและเหตุผล

       พ.ศ. ๒๕๔๔ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับเลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการเจ้าสำนักเรียนในส่วนกลาง เรื่องการสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้ปรารภเรื่องหลักสูตรธรรมศึกษา ที่มีเนื้อหามากเกินความจำเป็นสำหรับผู้เรียนธรรมศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และบางส่วนอยู่ในระดับประถมศึกษา ทำให้เวลาในการศึกษาไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถศึกษาให้จบตามหลักสูตรที่มีอยู่ได้ เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน

       สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรธรรมศึกษา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

       ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ปรับลดหัวข้อธรรมะ (วิชาธรรม) และพุทธศาสนสุภาษิต (วิชากระทู้ธรรม) ลงบางส่วน

       ธรรมศึกษาชั้นโท เพิ่มวิชาวินัย (อุโบสถศีล) เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงหลักการปฏิบัติศีลขั้นสูงสำหรับคฤหัสถ์ ในการดำเนินชีวิต

       ธรรมศึกษาชั้นเอก เพิ่มวิชาวินัย (อาคาริยวินัย) เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงหลักการปฏิบัติกุศลกรรมบถของผู้ครองเรือนสำหรับเป็นแนวปฏิบัติสืบไป

       คณะกรรมการบริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้ประชุมพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตรและรายละเอียดแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาต่อไป

       สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้นำร่างหลักสูตรธรรมศึกษาเสนอมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ มหาเถรสมาคมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามเสนอ